scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

Æ¢Ÿ¿¢ Â¢ ¤Ä¹×-©Ç-œ¿ÕÅŒÖ ‚X¾-Ÿ¿©Õ ÂíE-Åç-ÍŒÕa-Âî-«Ÿ¿Õl..!

Dear Girls..! Be careful while having beauty treatments and Doing makeup

Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©E \ Æ«Ötªá ‚¬Á-X¾-œ¿Ÿ¿Õ ÍçX¾p¢œË. Æ¢Ÿ¿Õ-êÂ’Ã ª½Â¹-ª½ÂéՒà „äÕ¹Xý Í䮾Õ-ÂíE, ͌֜¿-ÍŒ-¹ˆE å£Çªá-ªý-å®kd-©üqÅî ‚Â¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à Ō§ŒÖ-ª½-§äÕuC Æ¢šÇªÃ?? E•„äÕ..! ÂÃF Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©E X¾œä ‚ ‚ªÃ-{¢©ð „ÃšË „çÊÕ¹ ¤ñ¢* …Êo “X¾«Ö-ŸÄ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ N®¾t-J¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ê«©¢ Ê©Õ-’¹Õ-J-©ðÊÖ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî X¾©Õ ‚¯þ-©ãj¯þ «ÖŸµ¿u-«Ö©Õ, §Œâ{Öu¦ü OœË-§çÖ©Õ.. «¢šËN ÍŒÖ®Ï ÍéÇ-«Õ¢C ª½Â¹-ª½-Âé *šÇˆ-©ÊÕ ¤¶Ä©ð Æ«ÛÅŒÖ …¢šÇª½Õ. ƪáÅä ÆN ‡X¾Ûpœ¿Ö ®¾ÅŒp´-L-ÅÃ-©¯ä ƒ²Äh-§ŒÕE ÆÊÕ-Âî-¹¢œË. \ «Ö“ÅŒ¢ ÆèÇ-“’¹ÅŒh «£ÏÇ¢-*¯Ã ÆN OÕÂ¹× «áX¾Ûp’à X¾J-º-NÕ¢Íä Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ å®jÅŒ¢ …¢šÇ-§ŒÕE ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-ÂË. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ƒšÌ-«© •J-TÊ ¨ «âœ¿Õ ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©ä …ŸÄ-£¾Ç-ª½º.
‚¤Ä-Ÿ¿-«Õ-®¾h¹¢ Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¯ä …Ÿäl-¬Á¢Åî ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ „äÕ¹-XýÊÕ ‚“¬Á-ªá¢-ÍŒœ¿¢ «Ö«â©ä! ƪáÅä Âí¢Ÿ¿ª½Õ ®¾«Õ§ŒÕ¢ „ç*a¢* «ÕK ƒ¢šðx¯ä «á²Äh-¦ãjÅä; ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ «Ö“ÅŒ¢ ®¾«Õ-§ŒÖ-¦µÇ«¢ Âê½-º¢’à ƒ¢šË ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ „ç@ìx ŸÄJ©ð „ã¾Ç-Ê¢©ð „äÕ¹Xý Í䮾Õ-¹ע{Ö …¢šÇª½Õ. ÂÃF ÆC Â¹ØœÄ “X¾«Ö-Ÿ¿-¹-ª½„äÕ ÆE OÕÂ¹× Åç©Õ²Ä??

Âê½Õ©ð „äÕ¹Xý „䮾Õ-¹ע-{Õ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ..
girlsbecarefull650.jpgŸ±Ä§ýÕ-©Ç¢-œþ©ð ‹ «Õ£ÏÇ@Á šÇuÂÌq©ð „çÊÕ¹ ®Ôšðx ¹تíaE ‰ ©ãjʪý ÆåXkx Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. ®¾J’Ã_ ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‚ Âê½Õ ŸÄE «á¢Ÿ¿Õ ¯ç«Õt-C’à „ç@ÁÙhÊo “{¹׈ÊÕ œµÎ ÂíšËd¢C. ƒ¢êÂ-«á¢C.. ÆÊÕ-ÂîE ¨ £¾Çª¸Ã-ÅŒp-J-ºÇ-«Õ¢Åî ‰ ©ãjʪý åXEq©ü ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ‚„çÕ ‡œ¿«Õ ¹¢šðx ’¹ÕÍŒÕa-¹עC. ÆÅŒu-«-®¾ª½ 殫©Õ Æ¢C¢Íä ®Ï¦s¢C „ç¢{¯ä ‚„çÕÊÕ ‚®¾Õ-X¾-“AÂË ÅŒª½-L¢-*-Ê-X¾p-šËÂÌ åXEq©ü ‚„çÕ Â¹¢šË©ð Åç©x-’¹Õ-œ¿Õf©ð ®¾’¹-¦µÇ’¹¢ «ª½Â¹× ©ðX¾-LÂË ’¹ÕÍŒÕa-Âî-«-œ¿¢Åî ¯íXÏpÂË ÅÃ@Á-©ä-¹-¤ò-ªá¢C. ÆŸ¿%-†¾d-«-¬ÇÅŒÕh ‚„çÕ Â¹¢šË-ÍŒÖ-X¾ÛÂË «Ö“ÅŒ¢ ‡©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u ‡Ÿ¿Õª½Õ Âé䟿Õ.
å£Çªáªý œçj Âê½-º¢’Ã..
girlsbecarefull650-1.jpg¨ªî-V©ðx ê¬Ç-©ÊÕ Ê*aÊ ª½¢’¹Õ-©ðÂË «Öª½Õa-Âî-«-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ …X¾-§çÖ-T-®¾Õh-ÊoN å£Çªáªý œçj©Õ. “åX¶¢ÍýÂË Íç¢CÊ ‹ šÌ¯äèü Æ«Ötªá Â¹ØœÄ ÅŒÊ Â¹×ª½Õ© ª½¢’¹ÕÊÕ «ÕJ¢ÅŒ œÄªýˆ’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E «Ö骈-šü©ð ©¦µ¼u-«Õ-«Û-ÅŒÕÊo ‹ å£Çªáªý œçjE ÆåXkx Í䮾Õ-¹עC. ÂÃF ŸÄEE ÆåXkx Í䮾Õ-¹×Êo ÂÃæ®-X¾-šËê ¹ן¿Õ@Áx «Ÿ¿l Ÿ¿Õª½Ÿ¿ ªÃ«œ¿¢, ƒ¦s¢-C’à ÆE-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢-Åî-¤Ä{Õ “¹«Õ¢’à ‚„çÕ ÅŒ©åXjÊ „ÃX¾Û ªÃ«œ¿¢ „ç៿-©ãj¢C. „ç¢{¯ä ‚ …ÅŒp-AhE ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ¹œË-ê’-®¾Õ¹×ÊoX¾p-šËÂÌ «ÕªÃoœ¿Õ …Ÿ¿-§ŒÖ-EÂË ‚„çÕ ÅŒ© ŸÄŸÄX¾Û 24.8 Æ¢’¹Õ-@Ç©Õ „Ã*¢C. „ç¢{¯ä „çjŸ¿Õu-©ÊÕ ®¾¢“X¾-C¢-ÍŒ’à ‚„çÕ …X¾-§çÖ-T¢-*Ê å£Çªáªý œçj©ð …Êo XÔXԜΠ(¤ÄªÃ-X¶Ï-¯çj-©ü-¯ç-œË-§ŒÕ-„çÕi¯þ) Âê½-º¢’à ¨ ®¾«Õ®¾u ÅŒ©ã-Ah¢-Ÿ¿E ÅäL¢C. ƪáÅä ¹ת½Õ-©Â¹× ÆåXkx Í䮾Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ ‚„çÕ ¤ÄuÍý ˜ã®ýd Í䮾Õ-¹×-Êo-X¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË “X¾A-ÍŒª½u ¹E-XϢ͌©äŸ¿E, Æ¢Ÿ¿Õê ê¬Ç-©Â¹× Â¹ØœÄ ªÃ®¾Õ-¹×-¯ÃoE ÍçæXp ‚ §Œá«A ÅÃÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆÊo ƒ¦s¢C «Õéª-«ª½Ö ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ¦µÇN¢-*¢C. „ç¢{¯ä ¨ N†¾-§ŒÖEo ®¾Ÿ¿ª½Õ å£Çªáªý œçj ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ®¾¢®¾n Ÿ¿%†ÏdÂË B®¾Õ-éÂ-Rx¢C.
X¶Ï©xªý ƒ¢•-¹¥¯þq B®¾Õ-¹ע˜ä..
girlsbecarefull650-2.jpg«§ŒÕ®¾Õ åXª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ÂíDl Ê«-§ŒÕ-«y-Ê¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃL. ÍŒª½t¢åXj «áœ¿-ÅŒ©Õ, ®¾ÊoE UÅŒ©Õ ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ƒ©Ç ÂÕ-¹ׯä ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ¦ÖušÌ ¤Äª½x-ªýq©ð ®¾Ö*¢Íä „çá{d-„çá-Ÿ¿šË *ÂËÅŒq ¦ïšÇÂúq. åXŸ¿-«Û©Õ, ¹¢šË *«ª½x «Ÿ¿l ƒ¢èã-¹¥Êx ª½ÖX¾¢©ð ƒÍäa ¨ “šÌšü-„çÕ¢šü ŸÄyªÃ ÍŒª½t¢ “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’à «Öª½œ¿„äÕ Âß¿Õ «áœ¿-ÅŒ©Õ Â¹ØœÄ “¹«Õ¢’à Ō’¹Õ_-«áÈ¢ X¾œ¿-Åêá. ©¢œ¿-¯þÂ¹× Íç¢CÊ 29\@Áx Æ«Ötªá ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃL ƒ¢šË «Ÿ¿l •J-TÊ ¦ïšÇÂúq ¤ÄKd©ð ¤Ä©ï_¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ƹˆ-œ¿ÕÊo ¦ÕušÌ-†Ï-§ŒÕ¯þÅî åXj åXŸ¿N Ÿ¿’¹_ª½ X¶Ï©xªý ƒ¢•-¹¥¯þ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹עC. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÂÃæ®-X¾-šËê B“«-„çÕiÊ ¯íXÏp-Åî-¤Ä{Õ, åXŸ¿-«Û© åXjÊ ¦Ç’à „ÃX¾Û ªÃ«-œ¿¢Åî „ç¢{¯ä ‚®¾Õ-X¾-“AÂË X¾ª½Õ-’¹Õ©Õ B®Ï¢C. ƒ¢êÂ-«á¢C.. ®¾éªjÊ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ, ƪ½|ÅŒ ©äE ¦ÕušÌ-†Ï-§ŒÕ¯þ ƒ*aÊ X¶Ï©xªý ƒ¢•-¹¥¯þ Âê½-º¢-’Ã¯ä ¨ ®¾«Õ®¾u ÅŒ©ã-Ah¢-Ÿ¿E „çjŸ¿Õu©Õ ÅäLa Íç¤Äpª½Õ. D¢Åî *ÂËÅŒq B®¾Õ-¹ע-{Ö¯ä ƒ©Ç¢šË X¾J-®ÏnA ƒ¢éÂ-«-JÂÌ ªÃ¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö© ŸÄyªÃ ÅŒÊ X¾J-®Ïn-AE N«-J®¾Öh Æ¢Ÿ¿-JF å£ÇÍŒa-J¢*¢C ‚ Æ«Ötªá.

åXjÊ ÍçXÏpÊ «âœ¿Õ ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©Ö GµÊo-„çÕi-Ê„ä Âë͌Õa. ÂÃF Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¯ä ÆGµ-©Ç-†¾Åî ‡©Ç¢šË ‚©ð-ÍŒÊ ©ä¹עœÄ, «á¢Ÿ¿®¾Õh èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-¹עœÄ Íä®ÏÊ ‚ X¾ÊÕ© Âê½-º¢’à „ê½Õ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ© ¤Ä©Õ Âù ÅŒX¾p-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƢŸ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ‡¢ÅŒ Æ«-®¾-ª½„çÖ.. ‚ “¹«Õ¢©ð «ÕÊÂ¹× ‡©Ç¢šË «áX¾Ûp X¾J-º-NÕ¢-ÍŒ-¹עœÄ ÅŒTÊ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ Â¹ØœÄ Æ¢Åä ÆÅŒu-«-®¾ª½¢ ÆE ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL.

“X¾«ÖŸ¿¢ \ ª½ÖX¾¢-©ð-¯çj¯Ã …¢œ¿ÍŒÕa..
OÕª½Õ ƒÂ¹ˆœ¿ ÍŒC-NÊ «âœ¿Õ «ÖªÃ_-©ðx¯ä ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½¢’à ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒ©ãÅäh Æ«-ÂìÁ¢ …¢Ÿ¿E ¦µÇNæ®h ¤ñª½-X¾-œË-ʘäx. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒÂ¹ˆœ¿ “X¾«ÖŸ¿¢ \ ª½ÖX¾¢-©ð-¯çj¯Ã …¢œ¿ÍŒÕa.. „Ú˩ð «ÕÍŒÕaÂ¹× «ÕJ-ÂíEo..
[ 34\@Áx «Õ£ÏÇ@Á ÅŒª½ÍŒÖ wœçj ³Ä¢X¾Ü …X¾-§çÖ-T¢-*Ê Âê½-º¢’à ͌բ“œ¿Õ ®¾«Õ®¾u ÅŒ©ã-ÅŒh-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. V{d¢Åà ªÃL-¤òªá ¦{d-ÅŒ-©’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C.
[ „äÕ¹-XýÊÕ ¦ãx¢œþ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË …X¾-§çÖ-T¢Íä ²Äp¢èü©ð *Êo ª½¢“Ÿµ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÍŒE-¤ò-ªáÊ «âœ¿Õ ÂÌ{-Âé Æ«-¬ì-³Ä©Õ Â¹ØœÄ Â¹E-XÏ¢-ÍÃªá «Õªî «Õ£ÏÇ-@ÁÂË..
[ šÇu{Ö-®ý©ð ÍéÇ-«Õ¢C ÅÃÅÈ-L-¹¢’à ¹E-XÏ¢Íä „ÃšËÂË ‹˜ä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ©Ç „äÕK ¦äšüq Æ¯ä ‹ §Œá«A Â¹ØœÄ å£Ç¯Ão šÇu{Ö „äªá¢-ÍŒÕ-¹עC. ƪáÅä Æ¢Ÿ¿Õ©ð …Êo XÔXԜΠÂê½-º¢’à ‚„çÕ ÍŒª½t¢ ¦Ç’à Ÿç¦s-A¢C.
èÇ“’¹-ÅŒh©Õ Æ«-®¾ª½¢..
‡©Ç¢šË „äÕ¹Xý „䮾Õ-Âî-„Ã-©¯Ão ©äŸÄ ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½-„çÕiÊ *ÂËÅŒq Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©¯Ão ŸÄEÂË «á¢Ÿ¿Õ ÂíEo N†¾-§ŒÖ©Õ ÅŒX¾p-E-®¾-J’à Ÿ¿%†Ïd©ð åX{Õd-Âî-„ÃL. ÆN;
[ \„çj¯Ã „äÕ¹Xý …ÅŒp-ÅŒÕh©Õ OÕª½Õ “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍÃ-©E ÆÊÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ «á¢Ÿ¿Õ’à „ÃšË ©ä¦Õ-©üqåXj ªÃ®Ï …Êo X¾ÜJh ®¾«Ö-ÍÃ-ªÃEo ÅŒX¾p-¹עœÄ ÍŒŸ¿-„ÃL.
[ Æ©Çê’ ¤ÄuÍý-˜ã®ýd Í䮾Õ-¹×Êo 48’¹¢II ÅŒªÃyÅä ®¾¢¦¢-CµÅŒ …ÅŒp-AhE ÆåXkx Í䮾Õ-Âî-„éÇ? «ŸÄl? ÆÊo Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-„ÃL.
[ ‰ ©Ç†ý ¹ª½xªý, ¦ðx “œ¿§ŒÕªý.. ƒ©Ç \ X¾J-¹-ªÃEo NE-§çÖ-T¢-ÍÃ-©¯Ão EX¾Û-ºÕ© ®¾«Õ-¹~¢©ð „ÃšË ’¹ÕJ¢* X¾ÜJh’à Åç©Õ-®¾Õ-¹×Êo ÅŒªÃyÅä …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ «Õ¢*C.
[ Æ©Çê’ „ã¾Ç-¯Ã©ðx “X¾§ŒÖ-ºË¢Íä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „äÕ¹Xý Í䮾Õ-Âî-¹-¤ò-«-œ¿„äÕ …ÅŒh«Õ¢. ÆÊÕ-ÂîE X¾J-ºÇ-«Ö© Âê½-º¢’à ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ®¾«Õ-®¾u© ®¾ÕœË-’¹Õ¢-œ¿¢©ð X¾œ¿œ¿¢ ¹¢˜ä «á¢Ÿ¿Õ’à èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿œ¿¢ “¬ì§ŒÕ-®¾ˆª½¢. Æ«-®¾-ª½-„çÕiÅä „äÕ¹Xý Â¢ Âî¾h ®¾«Õ§ŒÕ¢ „ç*a¢* ƒ¢šðx¯ä ‚ X¾E X¾ÜJh Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C.
[ ¦ÖušÌ ¤Äª½xªýq ©äŸÄ ¦§ŒÕ{ ‡Â¹ˆ-œçj¯Ã ®¾êª.. \„çj¯Ã ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½-„çÕiÊ *ÂË-ÅŒq©Õ B®¾Õ-Â¹×¯ä «á¢Ÿ¿Õ ®¾Ÿ¿ª½Õ ®¾¢®¾n©ð 殫©Õ Æ¢C-²òhÊo ®Ï¦s¢C ‚§ŒÖ *ÂË-ÅŒq©Õ Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× X¾ÜJh ƪ½Õ|-©ä¯Ã? ÂßÄ?? ÆÊoC Â¹ØœÄ ®¾J֮͌¾ÕÂî-„ÃL.
[ ‚¯þ-©ãj¯þ, ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ÍŒÖ®Ï ÆÊÕ-®¾-J¢Íä æX¶®ý-¤ÄuÂúq, “®¾ˆ¦üq.. «¢šË „ÃšË N†¾-§ŒÕ¢©ð Â¹ØœÄ èÇ“’¹-ÅŒh’à …¢œ¿œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. ‚ ¤ÄuÂú ©äŸÄ NÕ“¬Á-«Õ¢©ð …X¾-§çÖ-T¢Íä X¾ŸÄ-ªÃn©Õ \N? „ÃšË «©x ÍŒª½t¢åXj ‡©Ç¢šË “X¾¦µÇ«¢ ¹E-XÏ¢Íä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C.. Ưä N†¾-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* EP-ÅŒ¢’à X¾J-Q-L¢-*Ê ÅŒªÃyÅä ‚ ¤ÄuÂúq „䮾Õ-Âî-„éÇ? «ŸÄl? Ưä Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*C.

ƒ©Ç ÍçX¾Ûp-¹ע{Ö ¤òÅä ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½¢’à «ÕÊ¢ B®¾Õ-Â¹×¯ä “X¾A Eª½g-§ŒÖ-EÂË «á¢Ÿ¿Õ ŠÂ¹-šËÂË X¾C-²Äª½Õx èÇ“’¹-ÅŒh’à ‚©ð-*¢-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç „äÕ©Õ. 'ÂÌœç¢* „äÕ©Õ ‡¢ÍÃL..Ñ ÆE «ÕÊ åXŸ¿l©Õ «ÜJê ÍçX¾p-©ä-Ÿ¿Õ’Ã..! Æ©Çê’ ²ù¢Ÿ¿ª½u ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê \ *ÂËÅŒq ƪá¯Ã ®¾êª ®¾¢¦¢-CµÅŒ EX¾Û-ºÕ© X¾ª½u-„ä-¹~-º-©ð¯ä •ª½-’ÃL.

͌֬Ç-ª½Õ’Ã.. Æ¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¯ä ‚ªÃ-{¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C Íäæ® ¤ñª½-¤Ä{Õx, „ÃšË Âê½-º¢’à ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ.. OÕª½Õ Â¹ØœÄ OšËE Ÿ¿%†Ïd©ð åX{Õd-ÂË. ®¾éªjÊ Æ«-’Ã-£¾Ç-ÊÅî ®¾p†¾d-„çÕiÊ Eª½g-§ŒÕ¢Åî OÕ ²ù¢Ÿ¿-ªÃuEo «ÕJ¢ÅŒ ƒÊÕ-«Õ-œË¢-ÍŒÕ-ÂË.

women icon@teamvasundhara
this-nurse-before-and-after-picures-show-the-impact-of-treating-covid-19-for-months

నా కెరీర్‌ అలా మొదలై.. ఇలా సాగుతుందనుకోలేదు!

సరిగ్గా ఏడాది క్రితం చైనాలోని వుహాన్‌ వేదికగా పురుడు పోసుకుంది కరోనా వైరస్‌. అప్పటి నుంచి ప్రపంచమంతా తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్కరినీ వణికిస్తోందీ మహమ్మారి. ఇక ఇప్పుడు మళ్లీ సెకండ్ వేవ్‌ అంటూ పలు ప్రపంచ దేశాల్లో గుబులు రేపుతోంది. అదే సమయంలో కరోనా వైరస్‌తో సుమారు ఏడాది కాలంగా అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నారు వైద్య సిబ్బంది. ప్రఖ్యాత డాక్టర్ల నుంచి సాధారణ నర్సుల వరకూ కంటి మీద కునుకు లేకుండా రాత్రింబవళ్లు ఆస్పత్రుల్లోనే ఉంటూ రోగులకు సేవలందిస్తున్నారు. విధి నిర్వహణలో కొందరు డాక్టర్లు అదే మహమ్మారి బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా, మరికొందరు రోగులకు సేవ చేస్తూ మానసిక ఒత్తిడితో పాటు తీవ్ర శారీరక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. అందుకు తాజా ఉదాహరణే ఈ అమెరికన్‌ నర్సు.

Know More

women icon@teamvasundhara
who-is-charli-d-amelio?-a-16-year-old-who-just-became-the-most-followed-tiktoker-in-the-world

అలా తన ప్రతిభతో ‘పది కోట్ల’ మంది అభిమానం చూరగొంది!

‘టిక్‌టాక్‌’....కొద్ది నెలల క్రితం భారత్‌లో నిషేధించిన ఈ చైనా మొబైల్‌ యాప్‌కి ఇతర దేశాల్లో ఏ మాత్రం క్రేజ్ తగ్గలేదు. ప్రధానంగా అమెరికాలో ఈ వీడియో షేరింగ్‌ యాప్‌కి విపరీతమైన ఆదరణ లభిస్తోంది. ఇక ఈ యాప్‌ కారణంగా ఇప్పటికే ఎంతో మంది సామాన్యులు ఓవర్‌నైట్‌ సెలబ్రిటీలుగా మారిపోతున్నారు. తమ సృజనాత్మక వీడియోలతో లక్షల నుంచి కోట్ల వరకు ఫాలోవర్స్‌ను పెంచుకుంటూ టిక్‌టాక్‌ స్టార్లుగా ఎంతో క్రేజ్‌ను సొంతం చేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో అమెరికాకు చెందిన ఓ 16 ఏళ్ల యువతి టిక్‌టాక్‌లో తొలిసారిగా 100మిలియన్(10కోట్లు) ఫాలోవర్స్‌ మార్క్‌ను చేరుకుంది. తద్వారా ప్రపంచంలో అత్యంత ఎక్కువ మంది ఫాలో అవుతున్న టిక్‌టాకర్‌గా రికార్డు సృష్టించింది. ఇంతకీ ఎవరీ అమ్మాయి? వంద మిలియన్ల మంది అభిమానం ఎలా సంపాదించిందో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-bags-world-record-title-for-traveling-the-world-in-just-3-days
women icon@teamvasundhara
dont-do-these-things-to-lead-satisfactory-life

ఈ ఆలోచనలు మానండి.. ఆనందంగా ఉండండి..!

జీవితం ఎప్పుడూ సంతోషంగా.. ఆనందంగా.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సాగిపోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకొంటారు. దానికోసం వడివడిగా సాగిపోతోన్న కాలంతో కలిసి పరిగెత్తుతుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తడం సహజం. అయితే వాటికి కూడా కుంగిపోయి.. తమ జీవితం అంతా కష్టాలమయమైపోయిందని బాధపడేవారు కూడా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో తమకంటే కాస్త మిన్నగా ఉన్నవారితో పోల్చుకొని తమను తాము తక్కువ చేసి చూసుకొంటారు. ఈ రకమైన ఆలోచనా విధానం కారణంగా.. ఉన్నదాంతో సంతృప్తిగా బతకాలనే విషయాన్ని కూడా మరిచిపోతుంటారు. ఇలా చేయడం సరికాదు. అయితే మన మెదడులో మెదిలే కొన్ని ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా జీవితంలో ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండొచ్చు.

Know More

women icon@teamvasundhara
american-teenager-makes-largest-hand-drawn-maze-bags-guinness-world-records

ఈ పొడవైన దారిని కనుక్కునే టైం మీకుందా?

రోజూ పత్రికలు చదివేవారిలో చాలామందికి సుడోకు, పజిల్స్‌ పూర్తి చేయడమంటే చాలా సరదా. ప్రత్యేకించి మేజ్‌ పజిల్‌ను పరిష్కరించేందుకు చిన్నారులతో పాటు పెద్దవాళ్లు కూడా ఆసక్తి చూపుతుంటారు. వీటిని సాధన చేయడం ద్వారా మన మెదడు మరింత చురుకుగా పని చేస్తుందని, జ్ఞాపకశక్తి సామర్థ్యం పెరుగుతుందని, ఒత్తిడి దూరమవుతుందని వైద్య నిపుణులు కూడా చెబుతుంటారు. ఈ క్రమంలో అమెరికాకు చెందిన ఓ అమ్మాయి 104.64 చదరపు మీటర్ల పొడవైన మేజ్‌ పజిల్‌ని రూపొందించింది. తద్వారా ప్రపంచంలో అతి పొడవైన పజిల్‌ను తయారుచేసిన యువతిగా గిన్నిస్‌ రికార్డుల కెక్కింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-girl-sets-record-for-fastest-completion-of-online-courses-in-telugu

ఆన్‌లైన్ కోర్సులతో రికార్డు సృష్టించింది!

కరోనా ప్రభావంతో ఇప్పటికీ చాలాచోట్ల విద్యా సంస్థలు తెరుచుకోలేదు. పలు సంస్థలు, కార్యాలయాలు నేటికీ ‘వర్క్‌ ఫ్రం హోం’కే ప్రాధాన్యమిస్తున్నాయి. దీంతో యువత తమకు తెలిసిన నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకునే పనిలో పడ్డారు. ఇందులో భాగంగా చాలామంది యువత ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ రూపంలో దొరికిన ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ తమ సృజనాత్మకత, అభిరుచులకు మరింత పదును పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కేరళకు చెందిన ఓ విద్యార్థిని 35 రోజుల్లోనే 628 ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులు పూర్తి చేసింది. తద్వారా ప్రఖ్యాత ‘అమెరికన్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌’లో చోటు సంపాదించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
rapunzel-from-gujarat-breaks-her-own-guinness-world-record-with-2-metre-long-hair

ఈ అమ్మాయిది ఎంత పొడవైన జుట్టో చూశారా?

పొడవాటి కురులు ఆడవారికి ఎంత అందాన్నిస్తాయో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. సహజ కిరీటం లాగా తలమీద నిగనిగలాడుతూ ఒత్తయిన, పొడవైన కేశాలు అమ్మాయిల ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. అందుకే చాలామంది కురులు రాలిపోకుండా మార్కెట్లో దొరికే వివిధ రకాల హెయిర్‌ ఆయిల్స్‌, కండిషనర్లు, మందులు ఇంకా చాలా చిట్కాలు వినియోగిస్తుంటారు. కానీ ఇవేవీ అవసరం లేకుండానే పొడవాటి జుట్టుతో ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది గుజరాత్‌కు చెందిన నీలాన్షి పటేల్. గతేడాది 190 సెంటీమీటర్ల పొడవైన కురులతో ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన జుట్టు ఉన్న యువతిగా గిన్నిస్‌ బుక్‌లో చోటు సంపాదించిన ఆమె తాజాగా తన రికార్డును తానే బద్దలు కొట్టింది. ఈ క్రమంలో 200 సెంటీమీటర్ల (6 అడుగుల 6.7 అంగుళాలు) పొడవాటి కేశాలతో ప్రపంచంలో పొడవాటి జుట్టు ఉన్న టీనేజర్‌గా మరోసారి గిన్నిస్‌ బుక్ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులకెక్కిందీ యంగ్‌ సెన్సేషన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
psychologist-advice-for-depressed-girl-in-telugu

ఏ పనైనా పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నా.. ఇది నా లోపమా?

నమస్తే మేడమ్‌.. నా వయసు 23 సంవత్సరాలు. నాకు ఈ మధ్య చాలా దిగులుగా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తీసుకుంటూ బాగా చదివేదాన్ని.. కానీ కొన్ని రోజుల నుంచి మనసు నిలకడగా ఉండటం లేదు. ఏ పని చేసినా సగంలోనే ఆపేస్తున్నా. నేను పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వాలనుకుంటున్నా.. కానీ తీరా చదివే సమయంలో ‘ఇప్పుడు ఇది కాదేమో.. వేరే సబ్జెక్ట్‌ చదివితే బాగుండు!’ అనిపిస్తుంది. ప్రతి విషయంలోనూ ఇలాగే అనిపిస్తుంది. దీంతో ఏ పనిని సంపూర్ణంగా చేయలేకపోతున్నా.. దీనివల్ల ఏదో ఆరాటం, బాధ, దిగులు నాలో కనిపిస్తుంది. రాత్రిళ్లు సరిగ్గా నిద్ర కూడా పట్టడం లేదు. రేపు ఎలాగైనా ఈ పని చేయాలని పడుకుంటాను. కానీ మరుసటి రోజు మళ్లీ అదే అసంపూర్ణత! నేనేందుకు హుషారుగా ఉండలేకపోతున్నాను?దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
this-pune-woman-repurposes-scrapped-tyres-to-create-pretty-foot-wear

కార్పొరేట్‌ కొలువు కాదని.. పాత టైర్లతో చెప్పులు తయారుచేస్తోంది!

ఆమె ఇంజినీరింగ్‌ చదివింది. క్యాంపస్‌ ఇంటర్వ్యూలో ఎంపికై కార్పొరేట్‌ కంపెనీలో కొలువు తెచ్చుకుంది. నెలకు ఆరంకెల జీతం అందుకుంది. కానీ ఇంకా ఏదో వెలితి.. ఇంకా ఏదో చేయాలన్న తపన.. అందుకే వీటన్నింటినీ వదిలేసి పాడైపోయిన టైర్లతో ఫ్యాషనబుల్‌ పాదరక్షలు తయారుచేస్తోంది. అందులోనే తనకు కావాల్సిన జీతం, జీవితాన్ని వెతుక్కుంది. సొంత స్టార్టప్‌ను ప్రారంభించి సక్సెస్‌ఫుల్‌ యువ వ్యాపారవేత్తగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరీ యంగ్‌ ఆంత్రప్రెన్యూర్‌? ఆమె సక్సెస్‌ సీక్రెట్‌ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
tanya-gupta-shares-her-baking-story-which-is-her-childhood-dream

కరోనా ఈ అమ్మాయి కలను ఆపలేకపోయింది!

పెద్దయ్యాక నేను డాక్టరవ్వాలి, ఆర్కిటెక్ట్‌ అవ్వాలి అని ఒక్కొక్కరికీ ఒక్కో కల ఉంటుంది. అయితే పెరిగి పెద్దయ్యే కొద్దీ కొంతమంది తమ కలల్ని మార్చుకుంటే.. మరికొందరు చిన్ననాటి కలను నెరవేర్చుకునేదాకా నిద్రపోరు. జమ్మూ-కశ్మీర్‌కు చెందిన తన్యా గుప్తా కూడా అంతే! చిన్నతనం నుంచే బేకింగ్‌పై మక్కువ పెంచుకున్న ఆమె.. దానికోసం మంచి జీతమొచ్చే ఉద్యోగం కూడా వదులుకుంది. అంతలోనే కరోనా మహమ్మారి విజృంభించడంతో అప్పుడప్పుడే అభివృద్ధి చెందుతోన్న తన వ్యాపారం ఒక్కసారిగా కుదేలైనా వెనక్కి తగ్గలేదామె. కొత్తగా ఆలోచించి, తన ఉత్పత్తుల్ని సరికొత్తగా ప్రమోట్‌ చేయడం ప్రారంభించి.. ఈ కరోనా సమయంలోనూ వినియోగదారుల్ని ఆకట్టుకుంటోంది. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనే గట్టి పట్టుదల ఉంటే ఎన్ని అడ్డంకులెదురైనా మన పయనాన్ని ఆపలేవంటోన్న తన్యా అంతరంగమిది!

Know More

women icon@teamvasundhara
lessons-to-learn-from-dussehra-festival-in-telugu
women icon@teamvasundhara
aishwarya-sridhar-first-indian-to-win-wild-life-photographer-of-the-year-award

ప్రకృతితో పాలపుంతను సృష్టించింది.. అవార్డు పట్టేసింది!

ఫొటోగ్రఫీ.. అమ్మాయిలు చాలా అరుదుగా కనిపించే రంగం. సరదాగానో లేదంటే హాబీ అనో కొందరు కెమెరాలు క్లిక్‌మనిపించినా.. వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఫొటోగ్రఫీనే పూర్తిస్థాయి కెరీర్‌గా మలచుకున్న అమ్మాయిలు మాత్రం చాలా తక్కువనే చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి అరుదైన అమ్మాయిల జాబితాలోకి వస్తుంది 23 ఏళ్ల ఐశ్వర్యా శ్రీధర్‌. చిన్నప్పుడు తండ్రితో కలిసి అడవికి వెళ్లి సరదాగా ఫొటోలు తీసిన ఆమె.. తన ఆసక్తికి కాస్త సృజనాత్మకతను జోడించింది. వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఫొటోగ్రఫీనే కెరీర్‌గా మలచుకుని 12 ఏళ్ల నుంచే ప్రకృతి అందాలను ఫొటో ఫ్రేముల్లో బంధించడం మొదలుపెట్టింది. తన ఫొటోగ్రఫీ ప్రతిభకు తార్కాణంగా ఎన్నో అవార్డులు, పురస్కారాలు అందుకున్న ఈ టీనేజ్‌ సెన్సేషన్‌ తాజాగా ప్రతిష్ఠాత్మక ‘వైల్డ్‌ లైఫ్‌ ఫొటోగ్రాఫర్‌ ఆఫ్‌ ద ఇయర్‌’ పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకుంది. తద్వారా ఈ పురస్కారాన్ని గెలుచుకున్న తొలి భారతీయ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
bangladeshi-woman-cricketer-wedding-photoshoot-goes-viral

క్రికెటర్ల వెడ్డింగ్‌ ఫొటోషూట్స్‌ ఇలాగే ఉంటాయి!

పెళ్లిలో ఫొటోలకున్న ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇక కొత్తగా వివాహ బంధంలోకి అడుగిడబోతున్న దంపతులు తమ పెళ్లి జ్ఞాపకాలు పదికాలాల పాటు పదిలంగా ఉండాలని ప్రి వెడ్డింగ్‌ ఫొటోషూట్‌ తీయించుకోవడం పరిపాటిగా మారిపోయింది. సెలబ్రిటీలు, సామాన్యులు అనే తేడాల్లేకుండా అందరూ ఈ నయా ట్రెండ్‌ను అనుసరిస్తున్నారు. కొన్ని పెళ్లి జంటలు వినూత్న ఫోటోషూట్‌లతో వార్తల్లో నిలిస్తే, మరికొందరు సాహసోపేతంగా ఫొటోలు తీయించుకుని సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నారు. ఈక్రమంలో ఎలాంటి హంగు ఆర్భాటాలకు పోకుండా తనకు ఇష్టమైన క్రికెట్‌ బ్యాట్‌ పట్టుకుని వెడ్డింగ్‌ ఫొటోషూట్‌లో పాల్గొంది బంగ్లాదేశ్‌ అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెటర్‌ సంజిదా ఇస్లామ్‌. పెళ్లి దుస్తులు, ఒంటి నిండా ఆభరణాలు ధరించి క్రికెట్‌ గ్రౌండ్‌లోనే బ్యాటింగ్‌ చేసింది. ఆటమీద ఆమెకున్న అభిమానానికి అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఐసీసీ) కూడా ఫిదా అయ్యింది. అందుకే తమ అధికారిక ట్విట్టర్‌లో సంజిదా ఫొటోలను షేర్ చేస్తూ అభినందనలు తెలిపింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
national-medalist-karate-player-in-ranchi-sells-rice-beer-for-survival
women icon@teamvasundhara
indian-american-girl-anika-chebrolu-wins-25000-usd-for-work-on-potential-covid-19-cure

కరోనాకు చెక్ పెట్టే ప్రాజెక్ట్‌తో ఆ పోటీలో గెలిచింది!

ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా కరోనా మహమ్మారిని అంతమొందించే టీకా కోసం కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఓవైపు కరోనా బాధితులకు ఉపశమనం కలిగించే మందుల్ని పలు ఫార్మసీ కంపెనీలు విడుదల చేస్తుండగా.. మరోవైపు ప్రయోగ దశలో ఉన్న కొన్ని టీకాలు ఒక్కో దశనూ విజయవంతంగా దాటుకుంటూ అందరిలో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి. అయితే తాను రూపొందించిన ఓ ప్రాజెక్ట్‌ కరోనా వైరస్‌కు రక్షణగా ఉండే ప్రొటీన్‌ పొరకు ముకుతాడు వేస్తుందని చెబుతోంది ఇండో-అమెరికన్‌ టీన్‌ అనికా చేబ్రోలు. అంతేకాదు.. ఈ ఆవిష్కరణ తనను ఈ ఏడాదికి గాను ‘3M యంగ్‌ సైంటిస్ట్‌ ఛాలెంజ్‌’లో గెలిచేలా చేసింది. ఇందుకు గాను సుమారు రూ. 18 లక్షలకు పైగానే నగదు బహుమతి అందుకున్న అనికా తన గురించి, తన ప్రయోగం గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
neet-2020-akansha-singh-tops-the-medical-entrance-exam

అలా ‘నీట్‌’గా ర్యాంకులు సాధించారు!

మన దేశంలో మెడిసిన్‌ కోర్సులకు ఉన్న డిమాండ్‌ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మంచి మెడికల్‌ కళాశాలలో సీటు సంపాదిస్తే..విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్‌కు మార్గం సుగమమైనట్లే. అందుకే మెడిసిన్‌ ఎంట్రన్స్‌ పరీక్షల్లో మంచి ర్యాంకు కోసం ఎంతోమంది విద్యార్థులు కష్టపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో దేశ వ్యాప్తంగా ఎంబీబీఎస్‌, బీడీఎస్‌ కోర్సుల్లో (2020-21) ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన జాతీయ అర్హత ప్రవేశ పరీక్ష (నీట్‌) ఫలితాలు తాజాగా విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో 720 మార్కులతో ఒడిషాకు చెందిన షోయబ్ అఫ్తాబ్‌ టాపర్‌గా నిలిచాడు. బాలికల విషయానికొస్తే దిల్లీకి చెందిన ఆకాంక్షా సింగ్‌ కూడా 720 మార్కులు సాధించినప్పటికీ రెండు ర్యాంకులో నిలిచింది. వయసులో ఆమె షోయబ్‌ కన్నా చిన్నది కావడంతో రెండో ర్యాంకుతోనే సరిపెట్టుకుంది. మరి ఆమెతో పాటు టాప్‌-10 ర్యాంకుల్లో నిలిచి సత్తా చాటిన కొందరి విద్యార్థినుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
10-year-old-girl-makes-record-by-cooking-33-dishes-in-an-hour

గంటలో 33 వంటకాలు.. ఈ చిన్నారికే సాధ్యం..!

సాధారణంగా పదేళ్ల వయసంటే చదువు, ఆటపాటలతో ఆనందంగా గడుపుతుంటారు పిల్లలు. ఇప్పుడంటే స్కూళ్లు లేవు కాబట్టి చిన్నారులు అమ్మ వండిపెట్టింది తింటూ.. ఫోన్‌, టీవీ చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. మరికొంతమందేమో ఆన్‌లైన్‌ క్లాసుల బిజీలో ఉన్నారు. అయితే కేరళకు చెందిన ఓ పదేళ్ల చిన్నారి మాత్రం చకచకా వంటకాలు వండేస్తూ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఒకసారి తింటే మళ్లీ మళ్లీ తినాలనిపించేంత రుచిగా, మెరుపు వేగంతో రుచికరమైన వంటకాలు చేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. మరి పదేళ్ల వయసులో గరిటె తిప్పుతూ ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టిస్తోన్న ఈ కుకింగ్‌ గర్ల్‌ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
onen-nenty-this-nagaland’s-woman-biker-giving-riding-classes-to-women-as-path-to-jobs

బైక్‌ ఎందుకు.. వంట నేర్చుకో అన్నారు!

పెద్ద పెద్ద బరువైన బైక్స్‌ నడపడం అబ్బాయిలకే సాధ్యమనుకుంటారు.. ఒకవేళ అమ్మాయిలు ధైర్యం చేసి నడిపినా వారిని ‘ఇదంతా నీకు అవసరమా?’ అన్నట్లుగా ఎగాదిగా చూస్తారు. ఇలాంటి వాళ్ల మాటలు పట్టించుకోకుండా బైక్‌ రైడింగ్‌ని ఎంజాయ్‌ చేయడంతో పాటు ‘ఎలాంటి బైక్‌ అయినా నడిపే సత్తా అమ్మాయిలకూ ఉంద’న్న బలమైన సందేశాన్ని చాటుతుంటారు కొంతమంది అతివలు. నాగాలాండ్‌కు చెందిన ఓనెన్‌ ఎంటీ కూడా ఇదే కోవకు చెందుతుంది. బైక్స్‌ అబ్బాయిలే నడపాలన్న నియమం ఎక్కడా లేదని, అలా అనుకునే వాళ్ల ఆలోచనల్ని పూర్తిగా మార్చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే తాను బైక్‌ రైడింగ్‌ నేర్చుకున్నానంటోందీ 28 ఏళ్ల బైకింగ్‌ సంచలనం. కేవలం తాను నడపడమే కాదు.. బైక్‌ రైడింగ్‌ వైపు అమ్మాయిల్ని, మహిళల్ని చైతన్యవంతుల్ని చేయడం కోసం గతేడాది బైక్‌పై ఒంటరిగానే రాష్ట్రమంతా చుట్టేసింది ఓనెన్‌. ఇక ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఈ బైక్‌ రైడింగే అతివలకు ఉపాధి మార్గంగా ఉపయోగపడుతుందంటూ ఔత్సాహిక మహిళలకు బైక్‌ రైడింగ్‌ పాఠాలు నేర్పుతోంది. మహిళలు తాము కన్న కలల్ని నిజం చేసుకున్నప్పుడే సంపూర్ణ సాధికారత సాధ్యమవుతుందంటోన్న ఈ నాగాలాండ్‌ బైకర్‌ కథేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
girl-reports-guy-who-harassed-her-online-by-mailing-screenshots-to-his-school
women icon@teamvasundhara
texas-teen-breaks-guinness-world-record-for-longest-legs-in-telugu

గిన్నిసుకెక్కిన ఈ పొడుగు కాళ్ళ సుందరిని చూశారా?

'సామజ వరగమనా...' అంటూ అల వైకుంఠపురములో పూజా హెగ్డే వెంట పడ్డ ఒక్క అల్లు అర్జునే కాదు.. కాస్త పొడవుగా ఉన్న అమ్మాయి రోడ్డు మీద కనిపిస్తే చాలు... అందరి కళ్ళూ సాధారణంగా అటు వైపే తిరుగుతాయి. ఎందుకంటే పొడవైన కాళ్లు అమ్మాయిలకు అదనపు అందాన్నిస్తాయి. అందుకే మోడలింగ్‌, ఫ్యాషన్‌, సినిమా రంగాల్లో కూడా సాధారణంగా పొడుగు కాళ్ల అమ్మాయిలకే ఎక్కువ అవకాశాలు లభిస్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో అమెరికాలోని టెక్సాస్‌కు చెందిన ఓ యువతి తన పొడవైన కాళ్లతో ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఏకంగా గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డుల్లో స్థానం సంపాదించుకుంది. మరి ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియా సెన్సేషన్‌గా మారిపోయిన ఈ పొడుగు కాళ్ల సుందరి గురించి మరికొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
psychologist-advice-on-a-jobless-girl-who-is-in-depression

ఆ బాధను తట్టుకోలేకపోతున్నా.. చనిపోవాలనిపిస్తోంది...

హాయ్‌ మేడమ్‌.. నేను 2019లో పీజీ పూర్తి చేశాను. ప్రస్తుతం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాను. ఉద్యోగం చేద్దామనుకునే సమయానికి మా అక్కకి డెలివరీ టైం వచ్చింది. అమ్మకి ఆరోగ్యం బాలేకపోవడంతో అక్కకు సహాయం చేయడం కోసం ఇంట్లోనే ఉండిపోయా. ఇప్పుడు ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తుంటే వర్కౌట్‌ కావడం లేదు. మా ఇంట్లో వాళ్లు, అక్కలు నాకు జాబ్‌ లేదని జాలి పడుతున్నారు. నాకు కావాల్సినవి కొనిస్తున్నారు. కానీ, అది నాకు నచ్చడం లేదు. ఇలా ఖాళీగా ఉండడం వల్ల డిప్రెషన్‌కి లోనవుతున్నా.. ఏమాత్రం సంతోషంగా ఉండలేకపోతున్నాను. దీనికి తోడు మీ అక్కలిద్దరూ గవర్నమెంట్‌ జాబ్‌ చేస్తున్నారు.. నువ్వు ఏమీ చేయడం లేదని బంధువులు హేళన చేస్తున్నారు. ఆ బాధను అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నా. ఒక్కోసారి చనిపోవాలనిపిస్తోంది. ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. దయచేసి నా సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

women icon@teamvasundhara
the-loss-of-her-brother-made-this-woman-a-campaigner-for-a-national-suicide-prevention-helpline

నా తమ్ముడిలా మరెవ్వరూ బలవ్వకూడదనే అలా చేశా..!

మనసుకు బాధ కలిగితే మన అనుకున్న వాళ్లతో పంచుకుంటాం.. వాళ్లు దగ్గర లేకపోతే స్నేహితులతో, సన్నిహితులతో మనం ఎదుర్కొంటోన్న మానసిక సంఘర్షణ గురించి చెప్పుకుంటాం. కానీ అలా చెప్పుకోకుండా కొంతమంది తమ బాధను తమలోనే దాచుకొని కుంగి కుమిలిపోతున్నారు.. ఒత్తిడి, ఆందోళనల్లో కూరుకుపోతున్నారు. జీవితం మీద ఆశ సన్నగిల్లి అర్ధాంతరంగా తనువు చాలిస్తున్నారు. ఇలా ఆత్మహత్యలకు ప్రేరేపిస్తోన్న మానసిక సంఘర్షణే ప్రాణంగా ప్రేమించే తన తమ్ముడిని తనకు దూరం చేసిందంటోంది ఓ సోదరి.. ఇలా తన తోబుట్టువు మరణంతో కొన్నాళ్లు నాలుగ్గోడల మధ్యే కుమిలిపోయిన ఆమె.. అలాగే చీకట్లోనే కూర్చోవాలనుకోలేదు. ఆత్మహత్యలను పూర్తిగా నిర్మూలించాలని కంకణం కట్టుకుంది. ఈ క్రమంలోనే దాదాపు ఏడాది పాటు పోరాడి దేశంలోనే తొలిసారి ‘24×7 జాతీయ మానసిక ఆరోగ్య హెల్ప్‌లైన్‌’ ప్రారంభమయ్యేందుకు కారకురాలైంది. ఆమే బెంగళూరుకు చెందిన రాశీ థక్రాన్‌. ‘దయచేసి మనసులోని బాధను మీలోనే దాచుకొని మిమ్మల్ని ఇష్టపడే వారికి దూరం కాకండి.. ఆ బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలిసిన దాన్ని..!’ అంటూ తన కథను ఇలా పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
canada-horse-girl-can-run-jump-on-all-fours-in-telugu

అచ్చం గుర్రంలా ఎలా జంప్‌ చేస్తోందో చూడండి!

సాధారణంగా మనం వెళ్లే దారిలో అడ్డుగా ఓ తాడు కట్టారనుకోండి.. అది మరీ ఎత్తుగా ఉంటే కింది నుంచి వంగి వెళ్లడమో లేదంటే దాన్నే పైకి లేపి వెళ్లడమో చేస్తాం. కానీ కెనడాలోని అల్బర్టాకు చెందిన 17 ఏళ్ల ఓ అమ్మాయి మాత్రం అలాంటి బారికేడ్స్‌ కానీ, కంచెలు కానీ కనిపిస్తే వాటిపై నుంచి గుర్రంలా దూకేస్తూ, చెంగుచెంగున గెంతుతూ వెళ్లిపోతుంది. ఎందుకంటారా? తనకు అది వెన్నతో పెట్టిన విద్య. గుర్రాల్లా దూకడం, ఎంత ఎత్తు నుంచైనా వాటిలా జంప్‌ చేయడం నేర్చుకున్న ఆమె.. కాళ్లతో పాటు చేతుల్నీ నేలకు ఆనిస్తూ గెంతుతూ వచ్చి ఆ బారికేడ్లపై నుంచి జంప్‌ చేస్తుంటుంది. ఇలా ఆమెకు మాత్రమే సొంతమైన ఈ కళను అందరికీ పరిచయం చేయడానికి ఏకంగా ఓ సోషల్‌ మీడియా పేజీనే క్రియేట్‌ చేసుకుందీ టీనేజర్‌. అంతేనా.. తన నైపుణ్యంతో ఎంతోమంది మనసులు దోచుకుంటోందీ యువతి. మరి, ఇంతకీ ఎవరా అమ్మాయి? ఎంత ఎత్తు నుంచైనా గుర్రంలా అలా ఎలా దూకగలుగుతోంది? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
malala-yousafzai-recalls-her-journey-in-tweek-india-summit-in-telugu

రెస్టరంట్‌కు వెడతాను.. సినిమాలు చూస్తాను.. క్రికెట్ అంటే ఇష్టం!

మలాలా యూసఫ్‌జాయ్... బాలికల విద్య, హక్కుల కోసం తనదైన శైలిలో పోరాడుతున్న ఈ ధీరవనిత గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. 13 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే తాలిబన్ల తూటాలకు గురై, మృత్యువు అంచుల వరకు వెళ్లొచ్చిన ఆమె...తన పరిస్థితి మరే అమ్మాయికి తతెత్తకూడదని అప్పుడే గట్టిగా నిర్ణయించుకుంది. అందుకే ఉగ్రవాద దేశాల్లో ఉన్న శరణార్థుల పిల్లలకు విద్యనందించేందుకు తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది. సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ప్రపంచ వేదికలపై తన గళాన్ని వినిపించే ఈ టీనేజ్‌ సెన్సేషన్‌... ఇటీవల లండన్‌ ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్‌ డిగ్రీ పట్టా అందుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో వర్చువల్‌గా ఏర్పాటుచేసిన ‘ట్వీక్‌ ఇండియా సమిట్’లో ట్వింకిల్‌ ఖన్నాతో కలిసి పాల్గొన్న ఆమె... తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-completes-350-courses-in-3-months-makes-world-record-in-telugu

అలా ఆన్‌లైన్‌లో 350 కోర్సులు పూర్తి చేసింది!

కరోనా సంక్షోభం కారణంగా కొన్ని నెలల పాటు అందరూ ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. లాక్‌డౌన్‌లో విద్యాసంస్థలు, వ్యాపార సముదాయాలు, పరిశ్రమలు, కార్యాలయాలన్నీ మూతపడడంతో అందరూ ఇంట్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. ఈ క్రమంలో కొందరు తమకు అభిరుచి ఉన్న రంగాలపై దృష్టి పెడితే.. మరికొందరు తమకు తెలిసిన నైపుణ్యాలను మరింత మెరుగుపరుచుకునే పనిలో పడ్డారు. అయితే కేరళకు చెందిన ఓ యువతి మాత్రం ఆన్‌లైన్‌ కోర్సులపై దృష్టి సారించింది. తన సృజనాత్మకత, అభిరుచులకు మరింత పదును పెడుతూ మూడు నెలల్లో ఏకంగా 350 ఆన్‌లైన్ కోర్సులు పూర్తి చేసింది. తద్వారా యూనివర్సల్‌ రికార్డ్స్‌ ఫోరంలో స్థానం సంపాదించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
amritsar-teen-tops-international-space-olympiad-earns-nasa-invite-in-telugu

అందుకే నాసా నుంచి పిలుపు అందుకుంది!

ఎన్నో నిగూఢ రహస్యాలను తనలో నింపుకున్న విశ్వం గురించి తెలుసుకోవాలని ఎవరికి ఉండదు చెప్పండి. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది చిన్నతనం నుంచే అంతరిక్ష రంగంలోకి అడుగుపెట్టాలని కలలు కంటారు. వాటిని సాకారం చేసుకునే దిశగా కృషి చేస్తుంటారు. అందుకు తాజా ఉదాహరణే పంజాబ్‌లోని అమృత్‌సర్‌కు చెందిన 16 ఏళ్ల హిస్సా. అంతరిక్ష శాస్త్రం, టెక్నాలజీ రంగాల్లో విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా ఏటా నిర్వహించే ఇంటర్నేషనల్‌ స్పేస్‌ ఒలింపియాడ్‌ (ఐఎస్‌ఓ) క్విజ్‌ పోటీల్లో భాగంగా ఈ ఏడాదిగానూ సీనియర్‌ కేటగిరీలో టాపర్‌గా నిలిచిందీ అమ్మాయి. దీంతో అమెరికాలోని జాన్‌ ఎఫ్‌ కెన్నెడీ స్పేస్‌ సెంటర్‌ను ఉచితంగా సందర్శించే అద్భుత అవకాశాన్ని సైతం చేజిక్కించుకుందీ బ్రిలియంట్‌ గర్ల్‌. నాసా పిలుపు మేరకు త్వరలోనే అమెరికా పయనమవనున్న హిస్సా.. ఈ పిలుపు కోసమే ఎన్నాళ్ల నుంచో వేచిచూస్తున్నానని.. మొత్తానికి తన కల నిజమవబోతోందని సంబరపడిపోతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
artist-hula-hoops-to-genda-phool-to-smash-stereotypes-around-saree-clad-women

చీరకట్టులో ‘హూలా’లా.. నెటిజన్లు ఫిదా!

‘చీరకట్టులో మహిళలు చాలా సున్నితంగా వ్యవహరిస్తారు.. సున్నితమైన పనులే చేస్తారు.. కొంతమందైతే నడవడానికి సైతం ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు. అందుకు కారణం.. ఆ అవుట్‌ఫిట్‌ అసౌకర్యంగా ఉండడమే!’ ఇలా చీరకట్టు గురించి ఒక్కొక్కరి అభిప్రాయం ఒక్కోలా ఉంటుంది. కానీ చీరకట్టుకున్నప్పటికీ మహిళలు బలహీనులు కారని, ఎంతటి కఠినమైన పనైనా అలవోకగా చేయగల సమర్థులని ఇప్పటికే చాలామంది అమ్మాయిలు నిరూపించారు. తాజాగా ఆ జాబితాలో చేరిపోయింది హూలా హూప్‌ డ్యాన్సర్‌ ఈష్నా కుట్టి. కేరళకు చెందిన ఆమె.. ఎలాంటి డ్రస్‌లోనైనా హూప్‌తో తన శరీరాన్ని గింగిరాలు తిప్పిస్తూ డ్యాన్స్‌ చేయడంలో దిట్ట. అలాంటిది చీరకట్టులోనూ అలవోకగా హూప్‌ డ్యాన్స్‌ చేస్తూ ‘వావ్‌.. వాట్‌ ఎ డ్యాన్స్‌’ అంటూ నెటిజన్లతో చప్పట్లు కొట్టించుకుంటోంది. మరి, ఇదంతా ఎందుకని అడిగితే చీరకట్టులోనూ ఏదైనా సాధ్యమే అని నిరూపించడానికే అంటోంది ఈష్నా.

Know More

women icon@teamvasundhara
two-years-after-escaping-blast-at-her-tuition-center-afghan-girl-tops-national-exam

ఉగ్రదాడి నుంచి బయటపడింది.. పోటీ పరీక్షల్లో టాపరైంది!

మగ తోడు లేకుండా ఆడవాళ్లు గడప దాటడానికి వీల్లేదు.. వారు విదేశాలకు వెళ్లాలన్నా ఇంటి పెద్ద అనుమతి కావాల్సిందే.. ఇక వారు చదువుకోవడం, ఉద్యోగం చేయడం మాట దేవుడెరుగు.. ఇలా ముస్లిం దేశాల్లో మహిళలపై ఆంక్షలు ఎంత కఠినంగా ఉంటాయో మనకు తెలిసిందే. ఇంకొన్ని చోట్లైతే బాలికలు ప్రశాంతంగా స్కూలుకెళ్లి చదువుకోవడానికి కూడా నోచుకోవట్లేదు. అలాంటి దేశాల్లో అఫ్గానిస్తాన్‌ కూడా ఒకటి. అక్కడి ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదిరించి చదువు కొనసాగించాలంటే అటు అమ్మాయిలకు, ఇటు వారి తల్లిదండ్రులకు ఇద్దరికీ గుండె దడే! మరి, అలాంటి చీకట్లోంచి వెలుగు రేఖలా బయటికొచ్చింది 18 ఏళ్ల అఫ్గాన్‌ బాలిక షంసియా అలిజాదా. ఒకానొక సమయంలో ఉగ్రవాదుల దాడి నుంచి అదృష్టవశాత్తూ బతికి బయటపడ్డ ఆమె.. చదువునే తన ఆయుధంగా మార్చుకోవాలనుకుంది. ఈ తపనే ఆమెను తాజాగా విడుదల చేసిన ‘నేషనల్‌ యూనివర్సిటీ’ పోటీ పరీక్షల్లో టాపర్‌గా నిలిపింది. అందుకే యావత్‌ ప్రపంచమంతా ఇప్పుడు ఆమె గురించే మాట్లాడుకుంటోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
10-year-old-surat-girl-happily-donated-her-32-inch-long-hair-to-cancer-victims

వారి బాధ నన్ను కదిలించింది.. అందుకే ఇలా చేశా!

జుట్టు పొడవుగా ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు చెప్పండి.. పొడవాటి జుట్టుంటే ఎంచక్కా రోజుకో హెయిర్‌ స్టైల్‌ ట్రై చేయచ్చనేది వారి ఆరాటం. ఇక ఈ విషయంలో పిల్లలు పడే ఆరాటం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తమ తల్లులతో రోజుకో కొప్పు వేయించుకొని మురిసిపోతుంటారు. కానీ సూరత్‌కు చెందిన ఈ పదేళ్ల అమ్మాయి మాత్రం అలా ఆలోచించలేదు. తనకు అందం కన్నా ఇతరులకు సహాయం చేయడమే ముఖ్యమనుకుంది. అందుకే క్యాన్సర్‌ రోగుల వెతలు తెలిసిన మరుక్షణమే తన పొడవాటి జుట్టును ఆ బాధితులకు దానం చేసింది. పిట్ట కొంచె కూత ఘనం అన్నట్లుగా ఇంత చిన్న వయసులోనే అంత పెద్ద మనసు చాటుకొని అందరి ప్రశంసలూ అందుకొంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరా లిటిల్‌ వారియర్‌? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More