scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ÆÅÃu-Íê½¢ •J-T¯Ã åX@Çx-œÄœ¿Õ.. ¤òªÃ{¢ ÍäŸÄl-«Õ-¯Ãoœ¿Õ..

A story of a rape victim

„ÃJ-Ÿ¿lª½Ö ¹L®Ï åXJ-’ê½Õ.. ¹Læ® ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯Ãoª½Õ.. ƒ©Ç åXJT åXŸ¿l§äÕu «§ŒÕ-®¾Õ©ð „ÃJ «ÕŸµ¿u “æX«Õ Ưä A§ŒÕušË ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ åXÊ-„ä-®¾Õ-¹עC. «ÕÊ®¾Õ NXÏp «ÖšÇx-œ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ.. ƒŸä N†¾-§ŒÖEo „ÃRx¢šðx „Ã@ÁxÂË ÍçX¾p-œ¿¢Åî „Ãª½Ö ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à „ÃJ åXRxÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. ÂÃF ƢŌ-©ð¯ä ‚„çÕ °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ‹ ÆÊÕ-ÂîE ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ‚ •¢{ ¹©-©ÊÕ Â¹©x©Õ Íä®Ï¢C.. ÆX¾p-šË-ŸÄÂà £¾Éªá’à ²ÄTÊ „ÃJ °N-Åéðx Bª½E ‚„ä-Ÿ¿-ÊÊÕ NÕT-La¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«ªÃ “æX«Õ •¢{? \¢šÇ N³ÄŸ¿ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê? „ÃJ-Ÿ¿lª½Ö åXRx XÔ{-©ã-ÂȪÃ? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!

£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ FL«Õ. «ÖC ¹K¢-Ê-’¹ªý >©Çx-©ðE Hµ«Õ-Ÿä-«-ª½-X¾Lx “’ëբ. Æ«Öt, ¯ÃÊo ƒŸ¿lª½Ö šÌÍŒêªx. «Ö ƒ¢šðx ¯ä¯ä åXŸ¿l. ¯ÃÂ¹× ŠÂ¹ ÅŒ«átœ¿Õ, ŠÂ¹ Íç©ãx©Õ …¯Ãoª½Õ. Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ, Íç©ãx-©ÕÐ-ÅŒ-«át-œËÅî *LXÏ ’휿-«©Õ åX{Õd-¹ע{Ö, ÅŒªÃyÅŒ ¹L-®Ï-¤òÅŒÖ.. ƒ©Ç «Ö ƒ¢šðx ‡X¾Ûpœ¿Ö ®¾¢Å¢ „çLx-N-J-æ®C. «Ü@ðx¯ä X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A «ª½Â¹× ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹ׯÃo. ¯äÊÕ ÍŒC„ä ®¾Öˆ©ðx¯ä ÅŒ«átœ¿Õ, ÍçLx Â¹ØœÄ ÍŒC-„ê½Õ. Æ©Çê’ «Ö ƒ¢šË X¾Â¹ˆ¯ä ‚Âìü Ưä ƦÇsªá …¢œä-„Ãœ¿Õ. ÅŒÊÖ, ¯äÊÕ ÂÃx®ý-„äÕšüq. ‚Âìü Â¹ØœÄ ¯Ã©Çê’ ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð, ‚{©ðx, ƒÅŒª½ „ÃuX¾-Âéðx ‡X¾Ûpœ¿Ö «á¢Ÿ¿Õ¢œä „Ãœ¿Õ. ŸÄ¢Åî “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ ƒŸ¿lª½¢ ŠÂ¹-JÅî ŠÂ¹ª½¢ ¤òšÌ X¾œä-„Ã@Áx¢.

[[[[[[

Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚Âìü, ¯äÊÕ X¾Â¹ˆ-X¾Â¹ˆ ƒ@Áx©ð …¢œ¿œ¿¢ «©x ƒ¢šË-Âí-ÍÃa¹ Â¹ØœÄ \Ÿçj¯Ã ®¾¦ãb-Âúd©ð ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕE N†¾-§ŒÖ©Õ ÆÅŒ-œËE ÆœËT Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢, ÅŒÊÖ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö «Ö ƒ¢šËÂË ªÃ«-œ¿¢Åî «Ö «ÕŸµ¿u …¢œä “åX¶¢œË¥Xý «ÕJ¢ÅŒ ¦©-X¾-œË¢C. Æ©Ç ®¾ÖˆL¢’û X¾ÜJh-ÂÃ-’ïä ƹˆ-œËÂË Ÿ¿’¹_ª½ «Üªîx …¢œä WE-§ŒÕªý ¹@Ç-¬Ç-©©ð ÍäªÃ. ‚Âìü Â¹ØœÄ ÆŸä Âéä-°©ð ÍäªÃœ¿Õ. ƪáÅä ¯äÊÕ ‡¢XÔ-®Ô©ð ÍäJÅä, ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ®Ô¨®Ô N¦µÇ’¹¢ ‡¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. Æ©Ç Šê ¦®ý©ð Âéä-°ÂË „ç@ÁÚh, Šê Âéä-°©ð ÍŒŸ¿Õ-«ÛÅŒÖ ²ÄTÊ ‚ 骢œä@ÁÙx 骢œ¿Õ ¹~ºÇ©Çx ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ƒ¢{-ªý©ð «Õ¢* «Öª½Õˆ©Õ ªÃ«œ¿¢Åî ¹K¢-Ê-’¹-ªý-©ðE ‹ šÇXý ¹@Ç-¬Ç-©©ð œË“U ®Ô{Õ ®¾¢¤Ä-C¢ÍÃ. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯Ã-Êo©Ö ‡¢Åî £¾ÉuXÔ’Ã X¶Ô©-§ŒÖuª½Õ. ‚Âìü „Ã@Áx ¯ÃÊoÂ¹× “šÇ¯þq-X¶¾ªý Âë-œ¿Åî „Ã@Áx ¤¶ÄuNÕM Â¹ØœÄ ‚ «Üª½Õ ÊÕ¢* „äêª «ÜJÂË „çRx-¤ò-§ŒÖª½Õ.

[[[[[[

‹ ©äœÎ®ý £¾É®¾d@ðx …¢{Ö H\ N¦µÇ-’¹¢©ð œË“U©ð èǪá-ʧŒÖu. ÆX¾Ûp-œ¿-E-XÏ¢-*¢C.. ‚Âìü Â¹ØœÄ ƒŸä ¹@Ç-¬Ç-©©ð ÍäJÅä ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C ¹ŸÄ ÆE! ÂÃF ¯äÊÕ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx’à •J-TÅä ÆC °NÅŒ¢ ‡¢Ÿ¿Õ-¹-«Û-ŌբC!! ¯äÊÕ H\ 骢œî ®¾¢«-ÅŒqª½¢©ð …¢œ¿’à ‹ ªîV ‹ ÅçL-§ŒÕE ¯ç¢¦ªý ÊÕ¢* ¤¶ò¯í-*a¢C. ¯Ãª½t-©ü’à ÅçL-§ŒÕE Âéüq ¯äÊÕ Æ˜ã¢œþ Í䧌ÕÊÕ. ÂÃF ‚ ªîV ÆŸä ¯ç¢¦ªý ÊÕ¢* ŸÄŸÄX¾Û ƒª½„çj Âéüq ŸÄÂà «Íäa-®¾-JÂË ‡«ªî Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ-«ÕE ¤¶ò¯þ LX¶ýd Íä¬Ç. Æ«-ÅŒL„çjX¾Û «ÖšÇxœä «uÂËh «Ö{©Õ NÊ-’Ã¯ä ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî ÅçL§ŒÕE ‚Ê¢Ÿ¿¢.. ‹ ®¾J-ÂíÅŒh Æ©-•œË „ç៿-©ãj¢C. '‡¢Åî ¹†¾d-X¾œË F ¤¶ò¯þ ¯ç¢¦ªý ¹ÊÕ-¹׈¢˜ä ÊÕ«Ûy ¤¶ò¯þ LX¶ýd Í䧌Õ-„䢚Ë..?Ñ Æ¢{Ö ‡¢Åî ‚“ÅŒ¢’à «ÖšÇx-œËÊ ‚Âìü «Ö{©Õ NÊo ¯Ã «ÕÊ-®¾¢Åà ‚Ê¢-Ÿ¿¢Åî …Gs-ÅŒ-Gs-¦s-ªá¢C. '‡¯Ão@ðx „ä*Ê …Ÿ¿§ŒÕ¢ ¨¯Ãœä ‡Ÿ¿Õ-éªj¢ŸÄÑ ÆÊo{Õx’à ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ¹L-TÊ ¦µÇ„ÃLo «Ö{©ðx «Jg¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ÅÃÊÖ Æ¹ˆœä „äêª Âéä-°©ð H\ ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ão-ÊE, ÅŒÊ ¤¶ÄuNÕM «Ö“ÅŒ¢ „äêª «Üªîx …¢šð¢-Ÿ¿E.. ƒ©Ç ÅŒÊ ’¹ÕJ¢* ‡¯îo N†¾-§ŒÖ©Õ Íç¦ÕÅŒÖ, ¯Ã ’¹ÕJ¢*Ê N†¾-§ŒÖ-©Fo ¹ÊÕÂ툢{Ö.. ƒ©Ç «Ö «ÕŸµ¿u ŸÄŸÄX¾Û ’¹¢{ æ®X¾-šË-ŸÄÂà ®¾¢¦µÇ-†¾º ²ÄT¢C. ê«©¢ ‚ ŠÂ¹ˆ-ªîèä Âß¿Õ.. ªîW ƒŸ¿lª½¢ ¤¶ò¯îx «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«œ¿¢, ®¾«Õ§ŒÕ¢ ŸíJ-ÂË-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ¹©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢.. Â¹ØœÄ •J-ê’C. Æ®¾©Õ ¯äE©Ç ªîW ‚ÂÃ-¬üÅî «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, ÆÅŒEo ¹©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ¯Ãé¢-Ÿ¿Õ-ÂˢŌ ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¹©Õ-’¹Õ-Åî¢-Ÿ¿E ‚©ð-*¢ÍÃ. ÆX¾Ûp-œ¿-ª½n-„çÕi¢C.. ‚ ‚Ê¢Ÿ¿¢ æXª½Õ “æX«ÕE! ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{©Õ ‚ÂÃ-¬üÂ¹× Íäêª-Ÿç©Ç..? ÆE ‚©ð-*-®¾Õh¯Ão.. ƢŌ-©ð¯ä..!

rapevictimstoryg650-1.jpg

§ŒÕŸ±Ä-N-Cµ’à ‹ ªîV ‚Âìü ¤¶ò¯þ Íä®Ï.. 'F©Ö.. FÅî «ÖšÇx-œÄL.. ‹²ÄJ ¤ÄªýˆÂË «²Äh„Ã..?Ñ ÆE ÆœË-’Ãœ¿Õ. ÆÅŒ-ʢŌ ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à Ɯ¿Õ-’¹Õ-Ōբ˜ä Âß¿-Ê-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ¯äÊ-¹ˆ-œËÂË „ç@Áx-’Ã¯ä ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ’¹Õ©Ç-HÅî ¯ÃÂ¹× ²Äy’¹ÅŒ¢ X¾L-ÂÃœ¿Õ.. ‚åXj ÂÃæ®-X¾-šËÂË ‹ ¦£¾Ý-«ÕA, «ÕJ-ÂÃ-æ®-X¾-šËÂË ¯Ãé¢Åî ƒ†¾d-„çÕiÊ ÂÌÍç-ªá¯þ.. ƒ©Ç ƒ®¾Öh ÊÊÕo ®¾ªý-wåXj-èü© OÕŸ¿ ®¾ªý-wåXj-èü-©Åî «á¢Íç-ÅŒÕh-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ. …¢œ¿ X¾{d-©ä¹ '\¢šËC ‚Âìü.. FÂË„Ãy@Á \„çÕi¢C..Ñ Æ¢{Ö ÆœË-ê’¬Ç. ‚ „ç¢{¯ä 'F OÕŸ¿ “æX„çÕi¢C..Ñ Æ¢{Ö «Õªî TX¶ýdÅî ¯ÃÂ¹× “X¾¤òèü Íä¬Çœ¿Õ. ÅŒÊ OÕŸ¿ÕÊo “æX«ÕÊÕ ¯ä¯ä ‡©Ç Íç¤Äp©Ç ÆE ®¾¢C-’¹l´¢©ð X¾œË-¤ò-ªáÊ ¯ÃÂ¹× ÅŒ¯ä “X¾¤òèü Í䧌Õ-œ¿¢Åî „ç¢{¯ä ÅŒÊÂ¹× ‹ê ÍçæXp¬Ç. D¢Åî ƒŸ¿lJ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©äx-¹עœÄ ¤ò§ŒÖªá. Æ©Ç «âœä@Áx œË“U «âœ¿Õ ¹~ºÇ©Çx ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. œË“U X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ‚ÂÃ-¬üÂ¹× ‹ “X¾«áÈ Â¹¢åX-F©ð …Ÿîu’¹¢ «*a¢C. ŸÄ¢Åî ƒŸ¿lª½¢ «Ö “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ ƒ¢šðx Íç¤Äp¢. „ê½Ö «Ö “æX«ÕÂ¹× “U¯þ ®Ï’¹o©ü ƒ«y-œ¿¢Åî ͌¹-ÍŒÂà EPa-Åê½n¢ Â¹ØœÄ •J-T-¤ò-ªá¢C. ƢŌ-©ð¯ä NCµ ¯ÃåXj *Êo ÍŒÖX¾Û ֮͌ϢC.

[[[[[[

‚ÂÃ-¬üÅî åXRx, ÂíÅŒh ÂÃX¾Ûª½¢, åXRx ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊE ƒ¢é¢Åî ¦Ç’Ã ÍŒÖ®¾Õ-Âî-„ÃL.. ƒ©Ç «Ü£¾Ç©ðx N£¾ÇJ®¾Öh ‹ªîV ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ ƹˆ-œËÂË Âí¢Íç¢ Ÿ¿Öª½¢-©ðE «Ö “åX¶¢œþ ƒ¢šðx X¶¾¢Â¹¥¯þ …¢˜ä „ç@Çl-«ÕE «Ö ÅŒ«át-œËE B®¾Õ-ÂíE ¦ãjÂúåXj ¦§ŒÕ-©älªÃ. ƪáÅä „ÃRx¢šËÂË „ç@ìx ŸÄJ©ð ¤ñ©Ç©Õ, Íç{Õx.. …¢šÇªá. åXj’à ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ Âë-œ¿¢Åî ‚ “¤Ä¢ÅŒ-«Õ¢Åà EªÃt-ÊÕ-†¾u¢’à …¢C. ¯äÊÕ, ÅŒ«átœ¿Õ Æ©Ç «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ע{Ö „ç@ÁÙh¯Ão¢.. ÆŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‹ Ê©Õ-’¹Õª½Õ §Œá«-Â¹×©Õ ¦ãjÂú OÕŸ¿ «Õ«ÕtLo „碦-œË¢-ÍŒœ¿¢ ’¹«Õ-E¢Íâ. „ÃJE X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ «Ö ŸÄJ©ð „äÕ¢ „ç@ÁÙh¢˜ä ÂíCl Ÿ¿Öª½¢ „ç@Çx¹ „ê½Õ «Õ«ÕtLo «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@Áx-¹עœÄ „ÃJ¢* ÊÊÕo «á{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íê½Õ. D¢Åî «Ö ÅŒ«átœ¿Õ Æœ¿Õf-X¾-œ¿-œ¿¢Åî „ÃœËE *ÅŒ-¹-¦ÇC ÊÊÕo ¤ñŸ¿-©ðxÂË B®¾Õ-éÂRx ¯ÃåXj ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ŠœË-’¹-šÇdªÃ Âë֢-Ÿµ¿Õ©Õ. ¦µ¼J¢-ÍŒ-©äE ¦ÇŸµ¿Åî ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-¹×Êo ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð ‡¯îo ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ..! ¯Ã „ç᣾ÉEo Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ‡©Ç ÍŒÖXÏ¢-ÍÃL? ‚ÂÃ-¬üÂ¹× ¯äÊÕ \«ÕE ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ Íç¤ÄpL? Æ¢{Ö ¯Ã «ÕÊ®¾Õ ¹ÂÃ-N¹©„çÕi¤òªá¢C. ¯Ã °NÅŒ¢ ‡©Ç’î ¯Ã¬Á-Ê-„çÕi¢C.. „äêª åXRx Í䮾Õ-ÂíE ‚Âìü ƪá¯Ã ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œÄ©E ¦µÇN¢* ‡©Ç-é’j¯Ã ¨ E•¢ ‚ÂÃ-¬üÂË Íç¤Äp-©E ÅŒÊE ƒ¢šËÂË XÏLÍÃ.

rapevictimstoryg650-2.jpg

•J-T¢-Ÿ¿¢Åà ŌÊÂË ÍçæXp-®¾-JÂË ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’Ã ÅŒÊ Â¹@Áx©ðx F@ÁÙx AJ-’êá. 'ÊÊÕo åXRx Í䮾Õ-ÂíE F °N-ÅÃEo Â¹ØœÄ ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䮾Õ-Âî-«Ÿ¿Õl.. ‹ ͌¹ˆšË Æ«Öt-ªáE ÍŒÖ®Ï åXRx Í䮾ÕÂî..Ñ ÆE Íç¤Äp. 'EÊÕo “æXNÕ¢-*¢C.. åXRx Í䮾Õ-ÂíE °N-ÅâŌ¢ FÅî ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢œ¿-œÄEêÂ.. ÂÃF FêÂŸî •J-T¢-Ÿ¿E.. ‡«ªî Íä®ÏÊ ÅŒX¾ÛpÂË EÊÕo PÂË~¢-ÍŒœ¿¢, EÊÕo «ÕŸµ¿u-©ð¯ä «C-©ä-§ŒÕ-œÄ-EÂË Âß¿Õ..Ñ Æ¢{Ö åX@Áx¢{Ö Í䮾Õ-¹ע˜ä ʯäo Í䮾Õ-¹ע-šÇ-ÊE X¾{Õd-¦-šÇdœ¿Õ. ŸÄ¢Åî Æ«Öt-¯ÃÊo Â¹ØœÄ ®¾êª-Ê-¯Ãoª½Õ. ÂÃF ‚Âìü „ÃRx¢šðx «Ö åXRxÂË ®¾æ®-Nժà ÆÊ-œ¿¢Åî „Ã@ÁxÊÕ Âß¿E ’¹Õ@ðx ÊÊÕo N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ ‚Âìü. åXRx ÅŒªÃyÅŒ ÅÃÊÕ …Ÿîu’¹¢ Íä²òhÊo ¹¢åX-FÂË Ÿ¿’¹_-ªîx¯ä ‹ ƒ©Õx ÆŸçlÂ¹× B®¾Õ-ÂíE ÂÃX¾Ûª½¢ åXšÇd¢. ÂÃX¾Û-ª½-„çÕiÅä åXšÇd¢ ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî ÅçL-§ŒÕE TMd X¶ÔL¢’û. ‚ÂÃ-¬üÊÕ åXRx Í䮾Õ-ÂíE ÅŒÊ °N-ÅÃEo ¯Ã¬ÁÊ¢ Íä¬Ç-¯ä-„çÖ-ÊE X¾Ÿä X¾Ÿä ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Ōբ-œä-ŸÄEo. ŠÂîˆ-²ÄJ ªÃ“ÅŒÕ@ÁÙx ¦µ¼§ŒÕ¢Åî …L-Âˈ-X¾œË ©äÍä-ŸÄEo. ƒ©Ç ¯Ã Â~¼ ͌֜¿-©ä-¹-¤ò-ªáÊ ‚Âìü.. ¯Ã ¦ÇŸµ¿Â¹× Âê½-º-„çÕiÊ „Ã@ÁxÂ¹× ‡©Ç-é’j¯Ã ÂÕd-ÂÌ-œ¿-„Ã-©E, „ÃJÂË ÅŒTÊ P¹~X¾œä©Ç Í䧌Ö-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ¯ÃåXj ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ŠœË-’¹-šËdÊ „ÃJåXj ê®¾Õ åXšÇdœ¿Õ.

rapevictimstoryg650-3.jpg

¯Ã ê®¾Õ „ÃC¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒTÊ ¯Ãu§ŒÕ-„Ã-Ÿ¿ÕLo Â¹ØœÄ «ÖšÇx-œÄœ¿Õ ‚Âìü. ¨ “¹«Õ¢©ð E¢C-Ōթ ÊÕ¢* «ÖÂ¹× ¦ãC-J¢-X¾Û©Õ Â¹ØœÄ ‡Ÿ¿Õ-ª½-§ŒÖuªá. Æ«Fo ÅŒ{Õd-¹ׯÃo¢. ê®¾Õ é’©-«œ¿¢ Â¢ ‚ÂÃ-¬üÂ¹× …Êo ‚®Ïh-¤Ä-®¾Õh©Õ Â¹ØœÄ Æ„äÕt-¬Çœ¿Õ. E¢C-ÅŒÕ©Õ X¾©Õ-¹×-¦œË …Êo „Ã@ÁÙx Âë-œ¿¢Åî >©Çx 宆¾¯þq ÂÕd „ÃJE Eªîl-†¾ß-©Õ’à ÅäLa¢C. ŸÄ¢Åî å£jÇÂî-ª½ÕdÊÕ ‚“¬Á-ªá¢Íâ. ƒX¾p-šËÂË ê®¾Õ åXšËd X¾Ÿä@ÁÙx ŸÄšË¢C. ¯ÃÂ¹× ¯Ãu§ŒÕ¢ •J-ê’¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅŒÊ ¬Ç§ŒÕ-¬Á-¹×h©Ç “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ ‚Âìü. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ ®¾«Õ®¾u ¤òM-®¾Õ©Õ, ¯Ãu§ŒÕ-„ß¿Õ© «©x Åä©äC Âß¿E “’¹£ÏÇ¢* Åïä '©ÇÑ©ð èǪá-Ê-§ŒÖuœ¿Õ. ÅŒyª½’à ͌Ÿ¿Õ«Û X¾ÜJh-Íä®Ï ¯Ã ꮾÕÊÕ ÅŒ¯ä ®¾y§ŒÕ¢’à „ÃC¢-ÍÃ-©E, E¢CÅŒÕ©Â¹× ÅŒTÊ P¹~ X¾œä©Ç Í䧌Ö-©Êo Ÿ¿%œµ¿ ®¾¢Â¹-©p¢Åî …¯Ãoœ¿Õ ‚Âìü.

[[[[[[

Ʀµ¼¢ ¬ÁÙ¦µ¼¢ ÅçL-§ŒÕE *¯Ão-ª½Õ© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* Æ«Öt-ªá©Õ, «Õ£ÏÇ-@Á©Õ.. ƒ©Ç ÆÅÃu-ÍÃ-ªÃ-EÂË ’¹ÕéªjÊ Æ«Ö-§ŒÕ-Â¹×©Õ «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Åî-«Õ¢C …¯Ãoª½Õ. ‚ ¤ÄX¾¢©ð „ÃJÂË ¦µÇ’¹¢ ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ¨ ®¾«Ö•¢ ®ÔY©¯ä ÅŒX¾Ûp-X¾-{dœ¿¢, E¢Ÿ¿¢Åà Ō«Õ OÕŸä „ä§ŒÕœ¿¢ «©x, ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖLo ¦§ŒÕšËÂË ÍçæXh ¹×{Õ¢¦¢ X¾ª½Õ«Û ¤òŌբ-Ÿ¿E ¦µÇN¢Íä „Ãª½Õ ÍéÇ-«Õ¢Ÿä! Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÆÅÃu-Íê½¢ •J-T¢-Ÿ¿Êo ¯çX¾¢Åî \ ¤ÄX¾¢ ‡ª½Õ-’¹E Æ«Öt-ªá©Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË Ÿ¿Öª½-„çÕi-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. „ÃJE åXRx Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË EªÃ-¹-J-®¾ÕhÊo „ê½Ö «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Ÿ¿ªî! ÂæšËd ƒ©Ç¢šË „Ã@Áx Ÿµîª½-ºÕ©ðx «Öª½Õp ªÃ„ÃL. ÅŒ«ÕåXj •J-TÊ Æ¯Ãu-§ŒÖEo ÅŒ«Õ-©ð¯ä ŸÄÍŒÕ-ÂíE ¹×NÕ-L-¤ò-¹עœÄ ŸÄEo ¦§ŒÕ-šËÂË ÍçXÏp E¢C-ÅŒÕ-©Â¹× ÅŒTÊ P¹~ X¾œä©Ç Í䧌ÖL.. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚ «Õ£ÏÇ-@Á© °N-Åéðx ¦µÇ’¹-„çÕiÊ “X¾A «Õ’Ãœ¿Ö „ÃJÂË ÅŒ«Õ ®¾¤òªýd Æ¢C¢-ÍÃL. Æ©Ç •J-TÊ ¯Ãœä ƒ©Ç¢šË ÆX¶¾Ö-ªá-ÅÃu-©Â¹× ÍŒª½-«Õ-UÅŒ¢ ¤Äœ¿’¹©¢.

¨ N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-œÄ-E꠯à °NÅŒ¢©ð •J-TÊ ÍäŸ¿Õ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊÊÕ ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ¢ÍÃ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‚ÂÃ-¬üÅî ¤Ä{Õ ¯äÊÖ '©ÇÑ ÍŒŸ¿Õ-«Û-ŌկÃo. ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï “’ÃOÕº “¤Ä¢Åéðx E«-®Ï¢Íä «Õ£ÏÇ-@Á© ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× «ÖÂ¹× Åî*Ê ®¾£¾É§ŒÕ¢ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão¢. Æ©Çê’ ÆÅÃu-Íê½ ¦ÇCµ-Ōթ ꮾÕLo ˜ä¹Xý Í䮾Öh „ÃJÂË ÅŒTÊ ¯Ãu§ŒÕ¢ •J-ê’©Ç «Ö ¤òªÃ{¢ ²ÄT¢-ÍÃ-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢. ƒ©Ç ®¾«Ö• 殫©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹ÕÅŒÖ, «Ö °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê-©Fo «ÕJa-¤òªá ƒÂ¹-¯çj¯Ã “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à °N¢Íä ¬ÁÙ¦µ¼®¾¢-Ÿ¿ª½s´¢ ÅŒyª½-©ð¯ä «®¾Õh¢-Ÿ¿E ‚¬Á’à ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¯Ão¢..


ƒ{Õx,
OÕ FL«Õ.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-woman-who-lost-her-husband-due-to-honor-killed-in-telugu

ప్రేమా.. ప్రేమా.. ప్రేమించడం నేరమా..?!

ప్రేమ.. రెండు మనసుల్ని ఒక్కటి చేసే ఈ మధురమైన భావనకు కులమతాల తారతమ్యం లేదంటారు.. రూపు-రేఖలు ఎలా ఉన్నా పట్టించుకోదంటారు.. వయసుతో అసలు పనే లేదంటారు. ఇలా అన్నింటా ప్రేమదే అంతిమ విజయం. కానీ పరువు దగ్గరికొచ్చే సరికి మాత్రం దీనికి ఎప్పుడూ ఓటమే ఎదురవుతుంది. ప్రేమతో ఒక్కటై ‘ఇక నిండు నూరేళ్లు నీతోనే నా బతుకు!’ అని బాస చేసుకున్న జంటల ఆనందాన్ని ఆవిరి చేస్తోందీ ఎందుకూ కొరగాని ఈ పరువు. అర్థం చేసుకునే వ్యక్తి దొరకడం అదృష్టమంటారు. అలాంటి వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే తప్పా? అతనితో జీవితాన్ని పంచుకోవడం నేరమా? పెద్దల దృష్టిలో వారికి నచ్చని వారిని ప్రేమిస్తే పరువు పోతుంది కానీ వారు ఆ ప్రేమను చంపేసి నలుగురిలో హంతుకులుగా మారితే అది పరువు తక్కువ కాదా? ఇలా పరువు-ప్రతిష్టల పేరుతో ప్రేమను చంపేసి ఏం సాధిస్తారు? అంతులేని దుఃఖం తప్ప! అంటూ తన మనసులోని ఆవేదనను పంచుకుంటోంది ఎంతగానో ప్రేమించిన తన భర్తను పోగొట్టుకున్న ఓ అభాగ్యురాలు. మరి, ఆమె హృదయరాగమేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
i-saw-happiness-in-my-moms-eyes-in-telugu
women icon@teamvasundhara
a-rape-survivor-shares-her-story-and-alerting-other-women-in-telugu

అన్నయ్య అని నమ్మితే కోరిక తీర్చమన్నాడు!

వారిద్దరూ ఒకే కంపెనీలో పని చేస్తున్నారు. ఉండే ప్రదేశాలు, ఆఫీస్‌ సమయాలు కూడా ఒకటే కావడంతో రోజూ కారులో కలిసే ఆఫీస్‌కి వచ్చి వెళ్తుంటారు. కరోనా కారణంగా బయట తగిన రవాణా సౌకర్యాలు కూడా లేకపోవడంతో ‘హమ్మయ్య.. నాకు నా కొలీగ్‌ కారైనా ఉంది.. ఈ సౌకర్యం కూడా లేక తిప్పలు పడే వారు ఎందరో!’ అంటూ సంతోషించిందా అమ్మాయి. కానీ ఆ సంతోషం అంతలోనే ఆవిరవుతుందని, తాను సౌకర్యం అనుకున్న ఆ కారే తన పాలిట కామ పాశమవుతుందని ఊహించలేదా యువతి. ఒక తోబుట్టువుగా తాను నమ్మిన వ్యక్తే తన కోరిక తీర్చమంటూ అడిగే సరికి జీర్ణించుకోలేకపోయిందామె. ఇక ఈ ఘోరాన్ని ఆపే ప్రయత్నంలో తీవ్ర గాయాలై ఆస్పత్రి పాలైంది మరో మహిళ. ఇలాంటి అయోమయ పరిస్థితుల్లో తనకు జరిగిన అన్యాయానికి కుంగిపోవాలో, తన వల్ల సాటి మహిళ కోరి కష్టాలు కొని తెచ్చుకుందని బాధపడాలో తెలియని అయోమయంలో ఆ చేదు జ్ఞాపకాన్ని పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-medico-shares-her-tougher-experiences-about-covid-19-and-give-some-basic-precautions-to-all-of-us

అలా బయటికొచ్చేముందు ఒక్కసారి మీ వాళ్లను గుర్తు తెచ్చుకోండి..!

‘ఏంటో ఈ మాయదారి కరోనా మహమ్మారి రోజురోజుకీ విరుచుకుపడుతోందే తప్ప ఏమాత్రం శాంతించట్లేదు.. దీనికి టీకా ఎప్పుడొస్తుందో? ఈ గండం నుంచి ఎప్పుడు గట్టెక్కుతామో?’.. ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ ఇదే కోరుకుంటున్నారు. అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకుంటోన్న మనమేమో వైరస్‌ ముప్పు ఎటు నుంచి ముంచుకొస్తుందోనని భయపడుతుంటే.. కొందరేమో అసలు వైరసే లేనట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. బయటికి వచ్చే ముందు కనీసం మాస్కైనా పెట్టుకోని వారు కొందరైతే.. సామాజిక దూరాన్ని పూర్తిగా గాలికొదిలేశారు మరికొందరు. నెలలు గడుస్తోన్నా, వైరస్‌ గురించి అందరిలో అవగాహన వచ్చినా.. ఇలాంటి వారి వల్లే దేశంలో కరోనా విలయతాండవం చేస్తోందని అంటోంది ఓ మెడికో. తద్వారా వారి చుట్టూ ఉన్న వారే కాదు.. వైద్యులపై కూడా మోయలేనంత భారం పడుతోందని, అది వారిని అటు శారీరకంగా, ఇటు మానసికంగా కుంగదీస్తోందని చెబుతూ తమ వెతల్ని ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
suicide-attempt-to-radio-job-in-telugu

చేదు బాల్యం.. విషపు యవ్వనం.. నాకు నేర్పిన జీవితపాఠాలు!

'తేనెలొలుకు బాల్యం నిత్యనూతన మధుర జ్ఞాపకం'.. కానీ అది ఆమె విషయంలో నిజం కాలేదు. 'ఉరకలెత్తే యవ్వనం, భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేసే కలలు, ఆశల పరంపర'.. అది కూడా ఆమె విషయంలో కలగానే మిగిలిపోయింది. దాంతో కుంగిపోయింది.. వేదనపడింది.. ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది.. కానీ ప్రతి పుట్టుకకు ఒక అర్థం, పరమార్థం ఉంటుందనే జీవిత సత్యాన్ని కాస్త ఆలస్యంగానైనా గ్రహించిందామె. పడిలేచిన కెరటంలా భవిష్యత్తును గెలిపించుకుంది. ఓడిన జీవితం నుంచి గెలుపు బాటలు పరచుకుని, స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తోంది. తనలా జీవిత సాగరాన్ని ఈదుతోన్న ఎంతోమందిలో స్ఫూర్తి రగిలించడానికి తన కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pcos-sufferer-laura-faulkner-to-walk-100-miles-to-raise-money---with-her-baby-in-a-sling

women icon@teamvasundhara
noida-doctor-shares-her-weird-experiences-wearing-sanitary-napkins-along-with-diapers

పీపీఈ.. శ్యానిటరీ ప్యాడ్స్‌.. ఆ రోజుల్లో మా బాధ ఏమని చెప్పగలం?!

పొత్తి కడుపులో నొప్పి, నడుం నొప్పి, అధిక రక్తస్రావం, మూడ్‌ స్వింగ్స్‌.. ఇలా శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నో సమస్యల్ని తీసుకొస్తుంది నెలసరి. ఇలాంటి ప్రతికూల సమయంలో మనమైతే ఏం చేయాలనుకుంటాం.. హాయిగా వేడివేడి నీళ్లతో స్నానం చేసి.. రోజంతా విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకుంటాం. కనీసం మనకు ఆ అవకాశమైనా ఉంది.. కానీ రాత్రింబవళ్లు కరోనా బాధితులకు సేవ చేయడంలో నిమగ్నమైన వైద్యులు, నర్సులు పిరియడ్స్‌ సమయంలోనూ విధులకు హాజరు కావాల్సిందేనని అంటోంది ఓ యువ వైద్యురాలు. రక్తస్రావం ఎక్కువైనా ఏడెనిమిది గంటల పాటు శ్యానిటరీ న్యాప్‌కిన్‌ మార్చుకోవడానికి కూడా వీల్లేని దుర్భర స్థితి ఒకవైపు, వేడి పుట్టించే పీపీఈ కిట్లు మరోవైపు.. అంటూ కరోనా బాధితులకు సేవలందించే క్రమంలో తనకెదురైన కొన్ని సవాళ్లను, అనుభవాలను మన ముందుంచే ప్రయత్నం చేశారామె.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-sad-story-of-a-human-trafficking-victim-in-telugu

అతని భార్యగా జీవించే అర్హత నాకు ఉందా..?

చక్కగా చదువుకొంటూ.. ఆడుతూ పాడుతూ హుషారుగా ఉండే అమ్మాయి.. 12 ఏళ్ల వయసులో కిడ్నాప్‌కు గురైంది. తానెక్కడున్నానో తెలియని పరిస్థితుల్లో కొన్నేళ్ల పాటు కాలం గడిపింది. గాలి చొరబడని గదుల్లో, ముక్కుపుటాలదిరిపోయే వాసనల మధ్య కాలం వెళ్లదీసింది. వ్యభిచార గృహంలో ఎందరి చేతుల్లోనో అత్యాచారానికి గురైంది. కన్నవారికి దూరమై పుట్టెడు కష్టాలనుభవించిన ఆ చిన్నారి ఈ రొంపి నుంచి బయటపడి అమ్మానాన్న దగ్గరికి వెళ్లాలని, వారి ప్రేమలో తడిసిముద్దవ్వాలని కోరుకొంది. కొంతకాలానికి ఆ నరక కూపం నుంచి బయటపడింది. కానీ విధి చిత్రమైంది. తల్లిదండ్రులను ఆమెకు దూరం చేసింది. ఆ బాధ నుంచి తేరుకొన్న ఆమె చదువుకొని ప్రస్తుతం ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తోంది. తన గతం తెలిసిన ఓ అబ్బాయితో జీవితం పంచుకోవాలో వద్దో సతమతమవుతూ, బాధాకరమైన తన జీవిత గాధను ఇలా పంచుకుంటోంది..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-be-independent-in-telugu

మీరు స్వేచ్ఛగానే జీవిస్తున్నారా?

'స్వాతంత్య్రమే నా జన్మ హక్కు' అన్నారు ప్రముఖ స్వాతంత్య్ర సమరయోధులు బాలగంగాధర్ తిలక్. ప్రతి మనిషి స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా బతకగలిగినప్పుడే దేశానికి నిజమైన స్వాతంత్య్రం సిద్ధిస్తుంది. ప్రత్యేకించి మహిళల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం పురుషులతో సమానంగా స్త్రీలు కూడా సంపాదిస్తున్నారు. అన్ని రంగాల్లోనూ రాణిస్తున్నారు. వారికి వారు స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నారు. అయితే డబ్బు, కెరీర్... ఇలాంటి వాటిలోనే కాదు.. జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాల్లోనూ స్వతంత్రంగా జీవించగలిగితేనే మనం కోరుకునే సంతృప్తి లభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో స్వతంత్రంగా, స్వేచ్ఛగా జీవించడానికి దోహదపడే కొన్ని అంశాలేంటో ఒక్కసారి చూద్దాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-nurse-who-tests-positive-for-covid-19-shares-her-experience

ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకున్నా.. కరోనా నుంచి వేగంగా కోలుకున్నా!

గత ఆరు నెలలుగా కంటికి కనిపించని శత్రువుతో అలుపెరగని యుద్ధం చేస్తున్నారు వైద్యులు, నర్సులు. ఊపిరాడనివ్వని పీపీఈ కిట్లను ధరిస్తూనే కరోనా రోగులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. కొవిడ్‌ రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో దురదృష్టవశాత్తూ కొందరు వైద్యులు, నర్సులు అదే మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. ఇదే క్రమంలో కేరళకు చెందిన ఓ నర్సు కొన్ని రోజుల క్రితం ఇలాగే కరోనా బారిన పడింది. ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండి చికిత్స తీసుకున్న ఆమె ఇటీవల కరోనాను జయించింది. ఈ సందర్భంగా హోం ఐసోలేషన్‌లో ఉండి ట్రీట్‌మెంట్‌ తీసుకోవడం వల్లనే కొవిడ్‌ నుంచి వేగంగా కోలుకున్నానని చెబుతున్న ఆమె కరోనా కథేంటో ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day

తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!

'నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..

Know More

women icon@teamvasundhara
durban-woman-shares-experience-and-warns-communities-to-take-corona-virus-seriously

కరోనాకి ఎలాంటి తేడాల్లేవు.. ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు.. జాగ్రత్త!

‘యుక్తవయసులో ఉన్న వారికి కరోనా సోకదు.. ఒకవేళ సోకినా దాని ప్రభావం అంతగా ఉండదు.. కొవిడ్కు సాధారణ ఫ్లూ లక్షణాలే ఉంటాయి..’ ఇవీ ప్రస్తుతం ఈ మహమ్మారి గురించి చాలామందిలో నెలకొన్న భిన్నాభిప్రాయాలు. అయితే కంటికి కనిపించకపోయినా ప్రపంచాన్నే పట్టి పీడిస్తోన్న ఈ భూతం గురించి అంత అలక్ష్యం పనికిరాదంటోందో యువతి. మనిషి-మనిషికీ తన ఉనికిని మార్చుకుంటూ విరుచుకుపడుతోన్న ఈ వైరస్‌.. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండానే ఎంతోమందిని బలి తీసుకుంటోంది. అలాంటి మహమ్మారితో కొన్ని వారాలు నరకం అనుభవించానని, ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వైరస్‌ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యమని చెబుతోందీ యువతి. ఈ క్రమంలో తాను ఎదుర్కొన్న బాధ గురించి పంచుకుంటే కొందరైనా ఈ మహమ్మారిని సీరియస్‌గా తీసుకొని జాగ్రత్తపడతారన్న చిన్ని ఆశతోనే తన కరోనా కథను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నానంటోందీ పాతికేళ్ల అమ్మాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-shares-about-her-failure-nri-marriage
women icon@teamvasundhara
covid-survivor-doctor-leads-by-example-donates-plasma

అందుకే వెంటనే ప్లాస్మాను దానం చేశాను!

మానవాళి మనుగడకు సవాల్‌ విసురుతోంది కరోనా. కంటికి కనిపించని ఈ వైరస్‌ ధాటికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ గడగడలాడుతున్నాయి. ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం మందు లేని ఈ మహమ్మారి నుంచి మానవ జాతిని రక్షించేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్ర్తవేత్తలు, వైద్య నిపుణులు విస్తృత పరిశోధనలు కొనసాగిస్తున్నారు. అయితే పూర్తిస్థాయి వ్యాక్సిన్‌ ప్రజలందరికీ అందుబాటులోకి రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో కచ్చితంగా చెప్పలేం. ఈ పరిస్థితుల్లో కరోనా వైరస్‌తో ఆరోగ్యం విషమించిన వారికి ప్రాణదాతలా పనిచేస్తోంది ప్లాస్మా థెరపీ. అందుకే వివిధ రాష్ర్ట ప్రభుత్వాలు కరోనా నుంచి కోలుకొని ప్లాస్మా దానం చేస్తున్న వారికి పలు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా చిరంజీవి, నాగార్జున, అమల, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌, వెంకటేష్‌ తదితర సెలబ్రిటీలు కూడా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్లాస్మా దానంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
35-years-old-uk-woman-beats-corona-virus-after-130-days

130 రోజులు చావుతో పోరాడింది.. ఇక నాకు దక్కదేమో అనుకున్నా!

కరోనా...పేరు వింటేనే వెన్నులో వణుకు తెప్పిస్తోన్న ఈ వైరస్‌ ఏ మాత్రం శాంతించడం లేదు. ఇప్పటికే లక్షలాది మందిని బలి తీసుకున్న ఈ మహమ్మారి రోజురోజుకీ మరింత విజృంభిస్తోంది. ప్రత్యేకించి లాక్‌డౌన్‌ సడలింపుల తర్వాత కుప్పలు తెప్పలుగా పెరుగుతున్న పాజిటివ్‌ కేసులు అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ప్రత్యేకించి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ మహమ్మరి పేరు వింటేనే హడలిపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంగ్లండ్‌కు చెందిన ఓ మహిళ 130 రోజుల పాటు కరోనాతో పోరాడి కోలుకుంది. తన చికిత్సా కాలంలో 105 రోజులు వెంటిలేటర్‌పైనే ఉన్న ఆమె మానసిక స్థైర్యంతో ఈ మహమ్మారిని ఓడించింది. తద్వారా తనలాంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు, కరోనా బాధితులకు వూరటనిచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
surfing-star-carmen-greentree-relives-two-month-rape-kidnap-nightmare-through-her-new-book

ఆ హౌస్‌బోట్‌లో రెండు నెలలు నరకం చూపించాడు!

ఆడపిల్ల ఒంటరిగా కనిపిస్తే చాలు.. వారికి సహాయం చేద్దామన్న కళ్ల కంటే వారివైపు కామంతో చూసే కళ్లే ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాంటి కామాంధుల చేతిలో బలయ్యే అమ్మాయిలు కొందరైతే.. వారి చేతిలో నరకం అనుభవించి ఎలాగోలా బయటపడే వారు మరికొందరు. అయితే అలా బయటపడినప్పటికీ వారికి జరిగిన అన్యాయాన్ని బయటికి చెప్పుకోవడానికి ఏ అమ్మాయీ ముందుకు రాదు. కారణం.. సమాజం నుంచి వారికి ఛీత్కరింపులు ఎదురవుతాయన్న ఆలోచనకు తోడు.. తమ కుటుంబ పరువు ఎక్కడ బజారుకెక్కుతుందోనని పేరెంట్స్‌ వారి నోరు నొక్కేయడమే! ఇలా ఎందరో అమ్మాయిలు తమపై జరిగిన అత్యాచారాన్ని తమలోనే దాచుకొని కుమిలిపోతున్నారు. కానీ తాను అలా కాదని, తన జీవితంలో జరిగిన భయంకరమైన సంఘటన గురించి అందరికీ తెలియజేసి అమ్మాయిల్ని మరింత అలర్ట్‌ చేయాలనుకున్నానంటోంది ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన మాజీ సర్ఫర్‌ కార్మెన్‌ గ్రీన్‌ట్రీ. ఈ క్రమంలో తనకు ఎదురైన ఆ భయంకరమైన అనుభవాలను, తాను పడిన నరకయాతనను ఓ పుస్తకంగా రాసి విడుదల చేసిందీ డేరింగ్‌ లేడీ. ‘ఎ డేంజరస్‌ పర్స్యూట్‌ ఆఫ్‌ హ్యాపీనెస్‌’ పేరుతో ఇటీవలే విడుదలైన ఆ పుస్తకంలోని తన అనుభవాలేంటో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
chennai-based-bharatanatyam-artist-madurya-srikrishnan-shares-her-covid-19-journey

ఆ మందులతో.. ఈ ఆహారంతో.. ‘కరోనా’ను జయించా!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కరోనా పేరు వినగానే శరీరమంతా ముచ్చెమటలు పడుతున్నాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం.. ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా ఈ మహమ్మారి చాప కింద నీరులా విస్తరిస్తుండడమే! అయితే ఈ వైరస్‌ గురించి ఎంత అవగాహన ఉన్నప్పటికీ మనదాకా వస్తే గానీ ఆ భయం, ఆందోళన తెలియదంటారు. కానీ అలాంటి భయం అక్కర్లేదని, గుండె ధైర్యమే ఈ మహమ్మారికి అసలు సిసలైన ఔషధమని ఇప్పటికే ఈ వైరస్‌ బారిన పడి కోలుకున్న చాలామంది సెలబ్రిటీలు, సామాన్యులు తమ కరోనా అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ఇలా తాను కూడా ఆత్మస్థైర్యంతో, సానుకూల దృక్పథంతోనే ఈ మహమ్మారి నుంచి బయటపడ్డానంటూ చెబుతున్నారు చెన్నైకి చెందిన భరతనాట్యం కళాకారిణి మాధుర్యా శ్రీకృష్ణన్.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి? మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒక అమ్మాయి, అబ్బాయి తమ అభిప్రాయాలు ఒకటే కావడం వల్ల, ఒకరికొకరు నచ్చి ప్రేమలో పడుతున్నారా? లేక కేవలం ఆకర్షణతోనే ఒక్కటవుతున్నారా? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-nurse-shares-her-covid-experience-and-resumed-to-work

నాకు పాజిటివ్‌ వచ్చిందని అందుకే అమ్మకు చెప్పలేదు!

కరోనా.. ప్రస్తుతం అందరికీ అదో మృత్యుపాశంలా కనిపిస్తోంది. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటిస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కరోనా సోకదని, రోగనిరోధక శక్తి అధికంగా ఉన్న వారు ఈ వైరస్‌ నుంచి సులభంగా బయటపడచ్చని ఎంతమంది నిపుణులు ఎన్ని రకాలుగా చెబుతున్నా, ఈ మహమ్మారిని జయించిన వారే నొక్కివక్కాణిస్తున్నా.. మన మనసులో ఏదో ఓ మూల భయం, ఆందోళన నెలకొన్నాయి. ఈ క్రమంలో కాస్త అనారోగ్యంగా అనిపించినా కరోనా నిర్ధారిత పరీక్షలు చేయించుకోవడానికి సైతం జంకుతున్నారు చాలామంది. కానీ మనం అలా చేయడం వల్ల మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న వారిని సైతం ప్రమాదంలో పడేసిన వారమవుతామని అంటోంది ఓ నర్సు. పరీక్షలో పాజిటివ్‌ వస్తే చనిపోతామన్న భయమే మనల్ని నిలువునా చంపేస్తుందని, మానసిక ధైర్యమే కరోనాను జయించడానికి మన వద్ద ఉన్న ప్రధాన ఆయుధమని చెబుతోంది. ఆ సానుకూల దృక్పథంతోనే కరోనాపై విజయం సాధించి తిరిగి విధుల్లో చేరిన ఈ నర్సు అంతరంగమేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-woman-hates-marriage-but-wants-to-be-a-mother

పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !

ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !

Know More

women icon@teamvasundhara
cape-town-covid-survivor-samantha-pinn-shares-her-story

కరోనా నాకు జీవితం విలువేంటో తెలియజేసింది!

ప్రస్తుతం ఎవరిని కదిపినా కరోనా వైరస్‌ గురించి తప్ప మరో మాట మాట్లాడట్లేదు. సోషల్‌ మీడియాలో కూడా కరోనాకు సంబంధించిన వార్తలే హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో కరోనా బారిన పడి కోలుకున్న చాలామంది తమ అనుభవాలను ట్వీట్లు, పోస్టుల రూపంలో, పలు ఇంటర్వ్యూల్లో పంచుకుంటూ బాధితుల్లో ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలా తన కొవిడ్‌ స్టోరీని ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా పంచుకుంది కేప్‌టౌన్‌కు చెందిన సమంతా పిన్‌ అనే మహిళ. అప్పటికే ఆస్తమా, అధిక బరువు.. వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో సతమతమవుతోన్న ఆమె.. తాను అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ తనకు కరోనా సోకిందంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఒక దశలో విపరీతమైన భయాందోళనలకు గురయ్యానని, కొవిడ్‌ తనకు జీవితం విలువేంటో తెలియజేసిందంటూ.. కరోనా వైరస్‌ నుంచి తాను బయటపడిన విధానాన్ని మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
chennai-woman-shares-how-her-family-swiftly-recovered-from-coronavirus-at-home

నా స్వీయానుభవంతో చెబుతున్నా.. కరోనా విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు!

ఎక్కడో చైనాలో పుట్టిన కరోనా మహమ్మారి ఇప్పుడు మన ఇంటి బయటే కాచుక్కూర్చుంది. అందుకే ఇంట్లో ఉన్నా, బయటికెళ్లినా, బయటి నుంచి తిరిగొచ్చినా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే ఇంటికే పరిమితమైతే కరోనా సోకదా? బయటి నుంచి ఇంటికి తెచ్చిన వస్తువులన్నీ శానిటైజ్‌ చేస్తే ఇక కొవిడ్‌ ముప్పు తప్పినట్లేనా? వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత దగ్గర్నుంచి సామాజిక దూరం పాటించడం వరకు ప్రతిదీ తు.చ. తప్పకుండా పాటిస్తే ‘హమ్మయ్య ఇక కరోనా రాదు’ అని గుండెల మీద చెయ్యేసుకొని నిద్ర పోవచ్చా? అంటే.. అదీ చెప్పలేమంటోంది చెన్నైకి చెందిన ఓ యువతి. ఎందుకంటే తన కుటుంబం కూడా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ ఆమెతో పాటు వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్లందరికీ కరోనా సోకిందని, ఈ మహమ్మారిని తక్కువ అంచనా వేయడం తగదంటూ చెబుతోందామె. ఓవైపు తన కొవిడ్‌ అనుభవాలను పంచుకుంటూనే, మరోవైపు కరోనా బారిన పడకుండా ఉండడానికి తనకు తెలిసిన సలహాలు కూడా సూచిస్తోందీ యువతి.

Know More

women icon@teamvasundhara
mumbai-woman-doctor-heartfelt-letter-on-corona-warriors-challenges-during-performing-their-duties

పిరియడ్స్‌లో.. ఇటు బ్లీడింగ్‌, అటు పీపీఈ కిట్లు.. మా బాధ వర్ణనాతీతం!

గత కొన్ని నెలలుగా కంటికి కనిపించని శత్రువుతో అలుపెరగని యుద్ధం చేస్తున్నారు వైద్యులు, నర్సులు. కొవిడ్‌ రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో శారీరకంగా, మానసికంగా వారు ఎంతో ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. ఇక దీనికి తోడు నిరంతరాయంగా వారు ధరించే పీపీఈ కిట్లు వారికి ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాయి. మరి ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య మహిళా వైద్య సిబ్బందిని మరో సమస్య వేధిస్తోంది. అదే నెలసరి. దానికి వేళాపాళా ఉండదు.. సమయం, సందర్భంతో పనిలేదు. కొవిడ్‌ రోగులకు సేవలందించే మహిళా వైద్య సిబ్బందైనా, సాధారణ మహిళలైనా.. ఎప్పుడైనా, ఎక్కడున్నా నెలనెలా ఈ అనుభవం ఎదుర్కోవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad-woman-earn-money-even-lost-her-job-due-to-corona-crisis

కరోనా వల్ల ఉద్యోగం పోయినా.. ఇలా సొంతంగా బతుకుతున్నా!

కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందిని ఆరోగ్యపరంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా కుంగదీస్తోంది. ఇంకెందరికో ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. దీంతో అప్పటిదాకా స్వతంత్రంగా బతికిన తాము డబ్బు కోసం మరొకరి దగ్గర చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ విపత్కర పరిస్థితి తన వృత్తి జీవితంలోనూ చిచ్చు పెట్టిందని అంటోంది ఓ మహిళ. అయినా అధైర్య పడకుండా సంపాదన కోసం మరో మార్గం వెతుక్కున్నానని, ఈ క్రమంలో నలుగురికి సహాయపడుతూ మరీ సంపాదించడం సంతృప్తిగా అనిపిస్తోందని చెబుతోందామె. ఇలా తన వంతుగా కుటుంబానికి అండగా నిలవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందంటూనే.. తన జీవితంలో కరోనా తెచ్చిన కష్టాల గురించి ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
covid-positive-mom-heartwarming-story-about-struggle-of-staying-away-from-her-2-years-old-daughter

కరోనా కథలు: తనకు దూరంగా ఉండడం నా వల్ల కావట్లేదు.. అయినా తప్పట్లేదు!

తల్లి ఒడి బుజ్జాయిలకు పూలపాన్పు వంటిది.. తల్లి ప్రేమ వారికి కొండంత అండ.. అందుకే చిన్నారులు మెలకువతో ఉన్నా, నిద్ర పోయినా.. అమ్మను అంటిపెట్టుకునే ఉంటారు. రాత్రుళ్లు మధ్యలో లేచినా అమ్మ పక్కన ఉంటే ఆదమరిచి మళ్లీ నిద్రలోకి జారుకుంటారు. అదే తన తల్లి పక్కన లేకపోతే గుక్కపట్టి ఏడుస్తుంటారు. ప్రస్తుతం తను పక్కన లేని తన కూతురి పరిస్థితీ ఇలాగే ఉందంటోంది ఓ మహిళ. కరోనా బారిన పడి ప్రస్తుతం చికిత్స తీసుకుంటూ స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్న ఆమె.. తన కూతురిని కిటికీలో నుంచి చూస్తూ మురిసిపోవాల్సి వస్తుందని చెబుతోంది. తనలాంటి పరిస్థితి మరే తల్లికీ రాకూడదంటూ బరువెక్కిన హృదయంతో తన కథను పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-bride-anjali-ranjith-shares-about-her-zoom-wedding-story

నిబంధనలు పాటిస్తూనే అలా సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకున్నాం !

పెళ్లంటే.. వధూవరులు, ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు, అక్షతలు.. ఇలా జీవితంలో ఒకేసారి చేసుకునే ఈ వేడుకను ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవాలనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరూ. అయితే ఈ కరోనా కాలంలో పెళ్లి చేసుకునే వారికి అంత అదృష్టం కరువైందని చెప్పుకోవాలి. లాక్‌డౌన్‌, సామాజిక దూరం పేరుతో చాలా పెళ్లిళ్లు తూతూ మంత్రంగానే జరిగిపోతున్నాయి. వధువు ఒక చోట, వరుడు మరో చోట ఉంటే ఫోన్‌కే తాళికట్టి పెళ్లైందనిపించే రోజులొచ్చాయి. అంతేనా.. వధూవరులిద్దరూ ఒకే చోట ఉండి, కుటుంబ సభ్యులు వేరే ప్రాంతాల్లో ఉంటే వీడియో కాలింగ్‌ యాప్స్‌ ద్వారా అందరినీ ఒక్కచోట చేర్చి మరీ అక్షతలు వేయించుకుంటున్నాయి కొత్త జంటలు. ఇదిగో.. తమ పెళ్లీ ఇలాగే జరిగిందంటోంది ఓ నవ వధువు. ఉద్యోగ రీత్యా వేరే ప్రాంతంలో ఉన్న తమకు ముందుగానే పెళ్లి ముహూర్తం నిశ్చయమైనప్పటికీ.. కరోనా కారణంగా స్వస్థలాలకు వెళ్లలేక ఉన్నచోటే పెళ్లి చేసుకున్నామంటూ తమ పెళ్లి ముచ్చట్లను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
beauty-blogger-nabela-noor-narrates-how-she-tested-positive-for-covid-19

రెండున్నర నెలలు ఇంట్లోనే ఉన్నా.. అయినా నాకు కరోనా సోకింది !

ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతా కరోనా విషపు ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మరి, ఈ మహమ్మారి బారిన పడకూడదంటే మనం వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం, మాస్కులు ధరించడం, సామాజిక దూరం పాటించడం.. వంటివన్నీ చేయాల్సి ఉంటుందన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇలాంటి జాగ్రత్తలే తానూ తీసుకున్నానని, అయినా కరోనా బారిన పడ్డానని అంటోంది బంగ్లాదేశీ-అమెరికన్‌ బ్యూటీ బ్లాగర్‌ నబేలా నూర్‌. రెండున్నర నెలల పాటు ఇంటికే పరిమితమైన ఆమె.. అత్యవసర పనుల కారణంగా బయటికి వెళ్లాల్సి వచ్చినా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నానని, అయినా ఈ వైరస్‌ తనను వదల్లేదంటోంది. ఈ క్రమంలోనే తనకు వైరస్‌ ఎలా సోకింది? తనలో కనిపించిన లక్షణాలేంటి? రోజురోజుకీ తన ఆరోగ్య పరిస్థితి ఎలా ఉంటోంది? తదితర విషయాల గురించి వివరిస్తూ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు పెడుతోందీ బబ్లీ గర్ల్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
canadian-nurse-has-tested-positive-for-coronavirus-eight-times-over-50-days

50 రోజులుగా కరోనాతో సావాసం చేస్తున్నా!

కరోనా.. ఈ మాట వింటేనే వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. మరి, మనకే ఇలా ఉంటే అనునిత్యం కరోనా వార్డులోనే గడుపుతూ ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన రోగులకు సేవలందించే డాక్టర్లు, నర్సుల పరిస్థితేంటి? ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఎప్పుడు, ఎవరి నుంచి తమకు కరోనా సోకుతుందోనన్న భయం అనుక్షణం వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. అయినా సరే.. తమ వృత్తికే ప్రథమ ప్రాధాన్యమిస్తూ విధుల్లో కొనసాగుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో వైద్య సిబ్బంది. ఈ క్రమంలో కొందరు ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. అలాంటి వారిలో తానూ ఉన్నానంటోందీ కెనడియన్ నర్సు. ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. దాదాపు ఏడు వారాలుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కరోనాతో పోరాటం చేస్తోంది. చికిత్స తీసుకుంటున్నప్పటికీ వరుస టెస్టుల్లో పాజిటివ్‌ వచ్చినా ధైర్యం కోల్పోకుండా ముందుకు సాగుతోన్న ఆమె.. తన కొవిడ్‌ పోరాటం గురించి అందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-staff-nurse-poonam-returned-after-beating-corona-shared-her-experience

కరోనా నా మనోధైర్యాన్ని చంపలేకపోయింది !

కరోనా కారణంగా ప్రస్తుతం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకే భయపడుతున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్ప బయట కాలుపెట్టేందుకు సాహసించడం లేదు. ఇక ఒకసారి కరోనా బారిన పడి అదృష్టవశాత్తూ కోలుకున్న వారు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. మరోసారి కలలో కూడా ఆ మహమ్మారి దరిదాపులకు పోవాలని అనుకోరు. అలాంటిది కళ్లారా కరోనాను చూసిన ఓ నర్సు మళ్లీ కరోనా బాధితులను కాపాడేందుకు ముందుకొచ్చింది. కరోనా వేదన ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యక్షంగా అనుభవించిన ఆమె వైరస్‌ వ్యతిరేక పోరుకు రడీ అంటోంది. మరి మనో ధైర్యంతో మహమ్మారిని ఓడించి మళ్లీ మృత్యుకుహరంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆ నర్సు హృదయరాగమేంటో మనమూ విందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
i-want-to-be-just-like-my-mother-she-is-my-inspiration-says-warangal-based-girl

అన్ని కష్టాలు భరించినా చివరికి ‘అమ్మే’ గెలిచింది!

కుటుంబాన్ని పోషించడం, ఇంటిని చక్కబెట్టడం, పిల్లల్ని పెంచడం.. మొదలైన విషయాల్లో భార్యభర్తల బాధ్యత సమానంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ భర్త సంపాదించడం చేతకాని అసమర్థుడైతే ఆ బాధ్యతలను పూర్తిగా భార్యే స్వీకరిస్తుంది. కానీ, తను సంపాదించకపోగా భార్య సంపాదనను కూడా తన స్వార్థం కోసం వాడుకొనే భర్త ఉంటే.. ఇక ఆ ఇల్లాలు, పిల్లలు అనుభవించే వేదన మాటల్లో చెప్పలేం..! అలాంటి నరకాన్ని తన తల్లి కూడా అనుభవించిందని చెబుతోంది ఓ యువతి. అయినా వాటికి వెరవకుండా ఎన్నో కష్టాలకోర్చి ప్రస్తుతం సొంత గుర్తింపు సంపాదించుకున్న అమ్మే తనకు అన్ని విధాలా స్ఫూర్తి ప్రదాత అంటూ.. ‘మాతృ దినోత్సవం’ సందర్భంగా తన హృదయరాగం మనందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-recovered-from-covid-19-shared-her-journey

కరోనా కంటే ఆ విషయమే నన్ను ఎక్కువ బాధపెట్టింది!

కరోనా.. ప్రపంచంలో దీని బారిన పడుతోన్న వారి సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. అదే సమయంలో ఈ మహమ్మారిని జయించిన వారూ ఉన్నారు. ఇలాంటి విపత్కర సమయంలో అలాంటి వారి గురించి తెలుసుకుంటే మనసుకు ఎంతో సాంత్వన చేకూరుతుంది.. ధైర్యంగా అనిపిస్తుంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగిగా పనిచేసే ఓ మహిళ విదేశీ ప్రయాణం కారణంగా ఈ కరోనా కోరల్లో చిక్కుకుంది. అలాగని తన మనోధైర్యాన్ని కోల్పోలేదామె.. తనని కలిసిన వారిని కూడా అప్రమత్తం చేసింది. దాదాపు 20 రోజుల పాటు ఈ మహమ్మారితో పోరాడి చివరికి విజయం సాధించింది. కొవిడ్‌-19 సోకితే మరణమే శరణ్యం కాదని.. మానసిక దృఢత్వంతో పోరాడితే ఆ మహమ్మారిని జయించచ్చని అందరిలో ధైర్యం నింపుతూ తన కథను ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
american-pregnant-nurse-brook-plato-shared-her-covid-19-journey

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బిడ్డను కనాల్సి వస్తుందని ఊహించలేదు!

ప్రస్తుతం అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కరోనా దావానలంలా వ్యాపిస్తోంది. ఈ కరోనా కార్చిచ్చును ఆపడానికి అక్కడి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా విఫలమే అవుతున్నాయి. సామాన్యులే కాదు.. వారిని కాపాడడానికి నిరంతరం శ్రమిస్తోన్న డాక్టర్లు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది సైతం ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. అయితే అమెరికాలో ఈ పరిస్థితి వస్తుందని అస్సలు ఊహించలేదని.. అక్కడ కరోనా ఎన్నో జీవితాలను తలకిందులు చేసిందని చెప్పుకొచ్చిందో అమెరికన్‌ నర్స్‌. పండంటి బిడ్డను ప్రసవించాల్సిన సమయంలో కరోనా బాధితురాలిగా మారి.. కడుపులోని బిడ్డ ఆరోగ్యం గురించి తల్లడిల్లుతున్న ఈ తల్లి మనోవేదనను మనమూ విందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
delhi-young-doctor-shared-the-situations-in-isolation-ward

అక్కడ ఆ క్షణం రోగి దగ్గే సరికి భయమేసింది!

దిల్లీలో కరోనా శరవేగంగా వ్యాపిస్తోంది. దేశంలో ప్రమాదకరమైన జోన్లలో దిల్లీ రెండో స్థానంలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి అక్కడి డాక్టర్లు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. విరామమనేది మరిచి కరోనా బారిన పడిన వారిని కాపాడడంలో నిమగ్నమయ్యారు వారు. అయితే తాము డాక్టర్లమే అయినా రోగులకు సేవలందించే క్రమంలో ఈ వైరస్‌ తమకెక్కడ సోకుతుందోనన్న భయం, ఆందోళన తమలోనూ ఉంటాయని చెబుతోంది అక్కడి ఓ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తోన్న ఓ యువ వైద్యురాలు. కొవిడ్‌-19 వార్డులోని పరిస్థితులను, అక్కడ సేవలందించే డాక్టర్ల మానసిక స్థితిని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపేలా ‘హ్యూమన్స్‌ ఆఫ్‌ బాంబే’ ఫేస్‌బుక్‌ పేజ్‌లో పోస్ట్‌ రూపంలో తాను పంచుకున్న మనోభావాలను తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
american-woman-shares-her-emotional-feelings-after-her-husband-died-due-to-corona-virus

డియర్‌... మా కోసం మళ్ళీ తిరిగి రావా!?

కరోనా.. ఈ పదం ఎందరో పాలిట యమపాశమవుతోంది.. ఎన్నో జీవితాలను ఛిద్రం చేస్తోంది.. ఎంతోమందిని మానసికంగా కుంగదీస్తోంది.. ఎన్నో బంధాలను కాలరాస్తోంది. కన్న వాళ్లు, కట్టుకున్న వాళ్ల కడసారి చూపు కూడా దక్కకుండా చేస్తోంది. ఇలా ప్రపంచమంతా విషపు కోరలు చాస్తున్న కరోనా తన జీవితాన్నీ ఛిద్రం చేసిందంటోంది ఓ మహిళ. భర్తే సర్వస్వం అనుకున్న ఆమెకు ఆఖరికి కన్నీళ్లనే మిగిల్చిందీ మహమ్మారి. భర్త కడసారి చూపు కూడా దక్కకుండా చేసింది.. కానీ ఆయన గుండెల నిండా తామే ఉన్నామన్న ఆఖరి సందేశం మాత్రం ఎప్పటికీ తనతోనే, తనలోనే ఉంటుందన్న ఆమె బరువెక్కిన హృదయంతో తన మనసులోని మాటల్ని పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
emergency-doctor-sneha-singh-from-uk-shares-her-experiences-in-treating-covid-19-patients

చనిపోయేముందు వాళ్ళను అలా చూడలేకపోయేదాన్ని!

కరోనా చేస్తోన్న విలయ తాండవానికి ప్రపంచ దేశాలు గడగడలాడుతున్నాయి. ఈ వైరస్‌ బారిన పడకుండా ఉండేందుకు సామాన్యుల నుంచి దేశ ప్రధానుల వరకు భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్ప ఇంటి నుంచి అడుగు బయట పెట్టేందుకు భయపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కరోనా నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు వైద్య సిబ్బంది మాత్రం పగలు, రాత్రి అనే తేడాల్లేకుండా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కరోనా పేషెంట్స్‌కి చికిత్స అందించే క్రమంలో ఆ వైరస్‌ తమకూ సోకే ప్రమాదముందని తెలిసినా.. ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి తమ వృత్తిధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత సంతతికి చెందిన స్నేహా సింగ్‌ యూకేలోని జాతీయ ఆరోగ్య సేవా సంస్థ (ఎన్‌హెచ్‌ఎస్‌)లో ఎమర్జెన్సీ విభాగంలో వైద్యురాలిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తోంది. రోగులను కొవిడ్‌ 19 బారి నుంచి రక్షించేందుకు ఆమె తీవ్రంగా శ్రమిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తనకు ఎదురైన అనుభవాలు తన మాటల్లోనే..

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-origin-doctor-madhvi-aya-died-in-us-due-to-covid-19

నిన్నటిదాకా అమ్మ వస్తుందనుకున్నా.. కానీ ఇక రాదని తెలిశాక..!

కరోనా బాధితులకు నిరంతరాయంగా వైద్య సేవలు చేస్తూ.. ఎంతోమంది వైద్య సిబ్బంది కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారికి బలవుతున్నారు. తమ రక్షణ గురించి క్షణమైనా ఆలోచించకుండా కరోనా బారి నుండి ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి వైద్య సిబ్బంది చేస్తోన్న కృషి గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే అవుతుంది. ఈ క్రమంలోనే భారతీయ సంతతికి చెందిన ఓ అమెరికన్‌ డాక్టర్‌ కరోనా బాధితులకు సేవలందిస్తూ తానూ ఆ మహమ్మారి బారిన పడి మరణించింది. ఇలా ఆమె మరణించే ముందు తన కుమార్తెతో జరిపిన వాట్సాప్‌ సంభాషణ ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ తల్లీకూతుళ్లు పంచుకున్న మాటలు అందరి చేతా కన్నీళ్లు పెట్టిస్తున్నాయి. మరి, కరోనా బాధితులను కాపాడే ప్రయత్నంలో ఈ మహమ్మారి చేతిలో ఓడిపోయిన ఈ గ్రేట్‌ డాక్టర్‌ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-wants-to-quit-her-family-after-a-match-has-fixed

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?

ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
second-time-married-woman-wants-to-rejoin-her-first-husband

మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?

మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.

Know More