Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

OÕ '«¢œ¿ªý «Û«Õ¯þÑ ‡«ª½Õ?


wonderwomenghh650.jpg«Õ£ÏÇ@Á.. ‚ «Ö˜ä ‡¢Åî “X¾Åäu¹¢. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* ÅŒÊ-„Ã@Áx Â¢ ¤Ä{Õ-X¾-œ¿ÕÅŒÖ.. ÅŒÊ °N-ÅÃEo å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ-Íä-§ŒÕE «uÂËh ‚„çÕ.. ‡Eo ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-éªj¯Ã.. ê«©¢ “æX«ÕÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ X¾¢ÍŒÕ-ŌբC. ¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË «â©-®¾h¢-¦µ¼„çÕi EL* ÂäÄ-œ¿Õ-ŌբC.. «ÕÊÂ¹× ÅՒà EL*.. «ÕÊ-Â¢ “X¾X¾¢-ÍŒ¢Åî ¤òªÃœË «ÕK °N-ÅÃEo E©-¦ã-šËdÊ «¢œ¿ªý «Û«Õ¯þ ‡«ªî ŠÂ¹ª½Õ “X¾A ŠÂ¹ˆJ °N-ÅŒ¢©ðÊÖ ÅŒX¾p-E-®¾-J’à …¢œä …¢šÇª½Õ. «ÕJ, OÕ °N-ÅŒ¢©ð Æ©Ç¢šË '«¢œ¿ªý «Û«Õ¯þÑ ‡«ª½Õ? '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à „ÃJE «Õªî-²ÄJ ’¹Õª½Õh-Íä-®¾Õ-ÂË. OÕ °NÅÃEo «ÖJaÊ «Õ£ÏÇ-@Ç-«â-ª½Õh-©ÊÕ Ê©Õ-’¹Õ-JÂÌ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Íä®Ï «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-J©ð ®¾Öp´Jh-E¢-X¾¢œË.

Also Read: Æ¢Ÿ¿Õê “X¾A «Õ£ÏÇ@Ç '«¢œ¿ªý «Û«Õ¯ä..!Ñ

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD