Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

¯ÃuXý-ÂË-ÊxåXj X¾ÊÕo ®¾¦-¦ä¯Ã?

napkinsurveygh650.jpg
¬ÇE{K ¯ÃuXý-Â˯þ.. “X¾A «Õ£ÏÇ-@ÁÂ¹Ø DE Æ«-®¾ª½¢ ‡¢ÅŒ …¢{Õ¢Ÿî “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. ƪáÅä “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ DEåXj NCµ¢-*Ê 12 ¬ÇÅŒ¢ °‡-®ÔdÅî ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ DEo ÂíÊ-©ä-¹-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. DEÂË «uA-êª-¹¢’à ‡¯îo “X¾Íê½ Âê½u-“¹-«Ö©Õ •J-T¯Ã X¶¾LÅŒ¢ ©äŸ¿Õ. «Õªî-„çjX¾Û ¯ç©-®¾J X¾J-¬ÁÙ-“¦µ¼-ÅŒåXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ‡¯îo Âê½u-“¹-«Ö©Õ, ®ÏE-«Ö©Õ ª½ÖX¾Û-C-Ÿ¿Õl-¹ע-{Õ-¯Ãoªá. «ÕJ, ƒ©Ç ‹„çjX¾Û ¯ç©-®¾J ¬ÁÙ“¦µ¼-ÅŒåXj «Õ£ÏÇ-@Á©ðx Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp-®¾Öh¯ä, «Õªî-„çjX¾Û ¯ÃuXý-ÂË-ÊxåXj X¾ÊÕoÊÕ ÂíÊ-²Ä-T¢-ÍŒœ¿¢ ®¾«Õ¢-•-®¾-„äÕ¯Ã? ¨ N†¾-§ŒÕ¢åXj OÕ ®¾p¢Ÿ¿-¯ä-NÕšË? «®¾Õ¢-Ÿµ¿ª½.¯çšü „äC-¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ «ÖÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË.

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD