Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

ÅŒ¯ä ¯Ã ¦ã®ýd “åX¶¢œþ.. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä..!

bfdiscussiongh650.jpg“åX¶¢œþ.. Ÿî®ýh.. §ŒÖJ.. \ X¾Ÿ¿¢Åî XÏL-*¯Ã ª¸½Â¹×ˆÊ X¾L-êÂ-„Ãêª æ®o£ÏÇ-ŌթÕ. ÆÊÕ-¹~º¢ «ÕÊ „çÊo¢˜ä …¢{Ö “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ Æ¢œ¿’à E©Õ-²Ähª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê «ÕÊÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÆEo N†¾-§ŒÖ©Õ ‡©Ç¢šË ŸÄX¾-JÂÃ©Õ ©ä¹עœÄ «ÕÊ ¦ã®ýd “åX¶¢œþq-Åî¯ä X¾¢ÍŒÕ-¹עšÇ¢. Ê„çjy¯Ã.. ¦ÇŸµçj¯Ã.. \œ¿Õ-åXj¯Ã.. ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ \Ÿçj¯Ã ®¾êª.. «ÕÊÂË «á¢Ÿ¿Õ’à ’¹Õª½Õh-Âí-ÍäaC „Ãêª! «ÕJ, OÕ ¦ã®ýd “åX¶¢œþ ‡«ª½Õ?? „ÃJÅî OÕ ¦¢Ÿµ¿¢ «ÕJ¢ÅŒ ¦©-X¾-œ¿-œÄ-EÂË ’¹© Âê½-ºÇ-©ä¢šË?? „ÃJ©ð OÕÂ¹× Ê*aÊ Æ¢¬Ç-©ä¢šÌ.. „ç៿-©ãjÊ N†¾-§ŒÖ-©Fo 'æ®o£ÏÇ-Ōթ C¯î-ÅŒq«¢Ñ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à ƢŸ¿-J-ÅîÊÖ X¾¢ÍŒÕ-ÂË..

Post Your Comment
Name:  
Email:    
Area:  
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD