Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close
Æ©Ç XÏ©-«-œÄ-EÂË ®Ï’¹Õ_-X¾-œ¿ÊÕ!

¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h©Õ ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½Õ «áŸ¿Õl-æX-ª½xÅî XÏ©Õ-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ¨ ªîV©ðx ÂëÕ-¯çj-¤ò-ªá¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. “X¾¬Á¢-®Ï¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ¹؜Ä.. «ÕÊ ¦µÇ’¹-²ÄyNÕ «ÕÊLo ¤ñT-œËÅä ‡¢ÅŒ ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢{Õ¢Ÿî ¹Ÿ¿Ö! ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔǪî ƹ~§ýÕ Â¹×«Öªý ƒ©Çê’ Íä®Ï ¦µÇª½uÊÕ ®¾¢Åî-†¾-X¾-ªÃaœ¿Õ. ÅŒÊ «áŸ¿Õl© ¦µÇª½u šËy¢ÂË©ü ȯÃoÊÕ '§çÖŸµ¿Ñ’à ÆGµ-«-Jg¢-ÍÜΠ£ÔǪî. ÅÃèÇ’Ã ‹ ®¾¢®¾n Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¤Ä©ï_Êo ƹ~§ýÕ.. '¯Ã ¦µÇª½u ¯Ã §çÖŸµ¿ ÆE ÍçX¾pœÄEÂË ¯äÊÕ Æ®¾q©Õ ®Ï’¹Õ_-X¾-œ¿ÊÕ. §çÖŸµ¿ Æ¢˜ä ÅŒÊ Â¹×{Õ¢-¦ÇEo ®¾«Õ-ª½n¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-ÍŒ-’¹© C{d. §ŒáŸ¿l´¢ Íäæ® å®jEÂ¹×©Õ «Ö“ÅŒ„äÕ §çÖŸµ¿Õ©Õ Âê½Õ. ÅŒÊ Â¹×{Õ¢-¦ÇEo, Ÿ¿’¹_J „Ã@Áx ¦ÇŸµ¿u-ÅŒLo ¦µ¼ÕèÇ-©-éÂÅŒÕhÂíE, „ÚËE ®¾“¹-«Õ¢’à ¯çª½-„äêªa “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö §çÖŸµ¿Õ©ä.. X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ã©Ç …¯Ão Æ©Ç¢-šË-„Ã-JåXj Ê«Õt-¹-«á¢*.. „ÃJåXj¯ä ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿ÍŒÕa..Ñ ÆE ÍçX¾Ûp-Âí-ÍÃaœÎ £ÔǪî. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƹ~§ýÕ.. 'èÇM ‡©ü-‡-©üH 2Ñ, 'ªî¦ð 2.0Ñ.. «¢šË *“ÅÃ-©Åî «ÕÊ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃÊÕ-¯Ãoœ¿Õ.


Add Your Comment (Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
Name:  
Email:    
Area:  
 
ADD