Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

   

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close
«Õ£ÏÇ@Ç '«ÕFÑ

£¾Ç©ð „äÕœ¿¢, œÎ«Öušü ÆÂõ¢šü Æ¢˜ä \¢šË? ŸÄEo ‡©Ç “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃL? “¤Äª½¢-Gµ¢Íä NŸµÄÊ¢ ’¹ÕJ¢* ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË.swapnakantheti200.jpg
•. ’¹ÅŒ¢©ð 憪½x©ð åX{Õd-¦œË åXœËÅä ‚ „çáÅÃh-EÂË ®¾Jd-X¶Ï-éÂ{xÊÕ Æ¢C¢Íä „Ãª½Õ. ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ “X¾“Â˧ŒÕ ƒ¦s¢-C’à «Öª½-œ¿¢Åî œÎ«Öušü ÆÂõ¢-{xÊÕ “X¾„ä-¬Á-åX-šÇdª½Õ. DE-ŸÄyªÃ «ÕÊÂ¹× ‡Eo 憪½Õx¯Ão ‚ ÆÂõ¢šü©ð •«Õ Æ«Û-Åêá. DEÂË ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾{d-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Æ«Õtœ¿¢, ÂíÊœ¿¢ ÍÃ©Ç ®¾Õ©-¦µ¼-«Õ-«Û-ŌբC. ²ÄdÂú “˜äœË¢’û ¹¢åX-F©Õ “˜äœË¢’û ÆÂõ¢-šü-©Ç-’ïä, œÎ«Öušü ÆÂõ¢-{xÊÕ Â¹ØœÄ Æ¢C-®¾Õh¢-šÇªá. œÎ«Öušü ÆXÏx-êÂ-†¾¯þ ¤¶Ä¢, ‰œÎ “X¾ÜX¶ýqE Æ¢Cæ®h ÍÃ©Õ ¨ ÆÂõ¢šüE ®¾Õ©-¦µ¼¢’à Å窽-«-«ÍŒÕa. DEÂË Âí¢ÅŒ „çÕªá¢-˜ã-¯ç¯þq ͵ÃKb©Õ, “šÇ¯Ãq-¹¥¯þ ͵ÃKb©Õ «Jh-²Ähªá.


Name:  
Email:    
Area:  
Phone Number:   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD