Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

   

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

¤¶Äu†¾¯þ èð¯þ

„äÕœ¿¢.. ¯Ã «§ŒÕ®¾Õ 23®¾¢II ‡ÅŒÕh 5.3. ¦ª½Õ«Û 58ê°©Õ. ‡©Ç¢šË Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ „䮾Õ-¹ע˜ä ¯äÊÕ ¤ñœ¿-«Û’à ¹E-XÏ-²ÄhÊÕ? Æ©Çê’ ¯äÊÕ åX¶ªá-ªý’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¢˜ä ‡©Ç¢šË ®¾©Çyªýq ‡¢XϹ Í䮾Õ-Âî-„ÃL?silpareddy200.jpg
•. OÕª½Õ ‡ÅŒÕh’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©¢˜ä åXj ÊÕ¢* ÂË¢C «ª½Â¹× Šê ª½¢’¹Õ …Êo Ÿ¿Õ®¾Õh-©ÊÕ Ÿµ¿J¢-ÍÃL. ®Ïx„þÕ Â¹šü “œ¿å®®ý, ®¾Zªášü {ÖuEÂúq NÅý ®Ïxšüq, X¶Ïšü’à …Êo ¤Äu¢šüq, ©ãT_¢’ûq.. «¢šËN “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ÂÄÃ-©-ÊÕ-Âí¢˜ä „äêª Â¹©ªý Ÿ¿ÕX¾šÇd …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸÄ “XÏ¢˜ãœþ ÅŒª½£¾É ²òd©ü „䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. OÕª½Õ £ÏÇ©üq Ÿµ¿J¢-ÍŒœ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J. «áÈu¢’à ƯÃ-ª½ˆL „çÖœ¿-©üÂ¹× O©ãj-ʢŌ Ÿ¿Öª½¢’à …¢œÄL. ƒN NÕ«ÕtLo «ÕJ¢ÅŒ ¤ñšËd’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Íä²Ähªá. OšËÅî¤Ä{Õ X¶Ï˜ãdœþ ©ãT_¢’ûq, X¾©Çèð, ŸµîA ¤Äu¢šüq.. „ç៿-©ãjÊ „ÚËE Ÿµ¿J¢-ÍŒ-¹-¤ò-«œ¿¢ “¬ì§ŒÕ-®¾ˆª½¢. ƒN Â¹ØœÄ OÕ ‡ÅŒÕhE ÅŒT_¢* ÍŒÖXÏ-²Ähªá.
ƒÂ¹ OÕª½Õ åX¶ªá-ªý’à ¹E-XÏ¢-ÍÃ-©-ÊÕ-Âí¢˜ä ‡ª½ÕX¾Û, „çÕèã¢šÇ XÏ¢Âú, „çj¯þ ¹©ªýq, œÄªýˆ ªÃºË 憜þq, „çÕª½Ö¯þ.. «¢šË ª½¢’¹Õ©ðx NNŸµ¿ 憜þqÊÕ “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ƒN ÍŒª½t¢ ª½¢’¹ÕÊÕ “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Íä²Ähªá. Æ©Çê’ ‚骢èü, X¾®¾ÕX¾Û Â¹ØœÄ ¦µÇª½-B§ŒÕ ®ÔY©Â¹× ¦Ç’à ÊX¾Ûp-Åêá. „ÃJE ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Í䧌Õ-œ¿¢-Åî-¤Ä{Õ “X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ¢’à „çÕJ-æ®©Ç Íä²Ähªá.


Name:  
Email:    
Area:  
Phone Number:   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD