Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

   

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

'„碜Ë-Åçª½Ñ OÊ®ý

'XÏ©x©Õ.. Ÿä«Ûœ¿Õ.. ÍŒ©x-E-„Ãêª.. ¹©x-¹-X¾-{-„çÕ-ª½Õ-’¹E ¹ª½Õ-ºÇ-«Õ-§Œá©ä..Ñ Æ¯Ãoœ¿Õ ‹ ®ÏF-¹N. E•„äÕ.. ¹©Çx-¹-X¾{¢ ©äE, ¹©t-†¾-„çÕ-ª½Õ-’¹E X¾®Ï-„çÖ-«á-©ÊÕ ÍŒÖæ®h ‡«-J-éÂj¯Ã «áŸÄl-œÄ-©-E-XÏ-®¾Õh¢C. XÏ©x©Õ ‡CT ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «Õ¢* ²Änªá©ð ®Ïnª½-X¾-œÄ-©E, ®¾«Ö-•¢©ð «Õ¢* æXª½ÕÐ-“X¾-‘Çu-ÅŒÕ©Õ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©E “X¾A ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Ö ‚P-²Ähª½Õ. Æ©Ç •J-TÊ ¯Ãœ¿Õ „ÃJ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ©ä …¢œ¿«Û. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ®ÏF-X¾-J-“¬Á-«Õ©ð ®Ïnª½-X¾œË, šÇXý £ÔǪî-ªáÊÕx’à ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕÊo Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹© ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©Õ ‚ ‚Ê¢-Ÿ¿¢-©ð¯ä «áET Åä©Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä „ç¢œË-Åç-ª½E \©Õ-ÅŒÕÊo ‚ ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©Õ ƒX¾Ûpœ¿Õ ‡©Ç …¯Ãoªî «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ Åç©Õ®¾Õ.. «ÕJ, „ê½Õ *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‡©Ç …¯Ãoªî OÕÂ¹× Åç©Õ²Ä?? X¾©Õ-«Ûª½Õ Åê½©Õ ÅŒ«Õ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö© ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo ¦Ç©u-èÇc-X¾-ÂÃ-©ÊÕ ¦Ç©© C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à æ®Â¹-J¢Íä “X¾§ŒÕÅŒo¢ Íä®Ï¢C «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü. «ÕJ, «ÕÊ šÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‡©Ç …¯Ãoªî OÕª½Ö ‹ ©Õêˆ-æ®-§ŒÕ¢œË..!childhoodpresentgh650.jpg

childhoodpresentgh650-2.jpg

childhoodpresentgh650-3.jpg

childhoodpresentgh650-4.jpg

childhoodpresentgh650-5.jpg

childhoodpresentgh650-6.jpg

childhoodpresentgh650-7.jpg

childhoodpresentgh650-8.jpg

childhoodpresentgh650-9.jpg

childhoodpresentgh650-10.jpg

childhoodpresentgh650-11.jpg

childhoodpresentgh650-12.jpg

childhoodpresentgh650-13.jpg

childhoodpresentgh650-14.jpg


Name:  
Email:    
Area:  
Phone Number:   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu)) ADD