Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

«ªÃ¥-Âé¢, ÍŒL-ÂÃ-©¢©ð „äœË F@ÁÙx ©äEŸä ²ÄoÊ¢ Â¹ØœÄ Í䧌Ö-©-E-XÏ¢-ÍŒŸ¿Õ «ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢-CÂË. Æ©Ç¢-šËC ÍŒ©x-ÍŒ-©xE ‰®ý «á¹ˆ-©ÊÕ ÅŒ© OÕŸ¿ ÊÕ¢* ¤ò®¾Õ-Âî-«-œ¿-«Õ¢˜ä «Ö{©Ç? ÂÃF «ÕÊ å®©-“¦ã-šÌ-©¢Åà ‚ X¾EE ¨°’à Íäæ®-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÍŒ©xE ‰®ý «á¹ˆ-©ÊÕ ÅŒ© OÕŸ¿ ÊÕ¢* ¤ò®¾Õ-¹ע{Ö ÅŒ«Õ “åX¶¢œþqE Â¹ØœÄ ‚ X¾E Í䧌Õ-«ÕE ¯ÃNÕ-¯äšü Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. Æ®¾-©ã¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¨ ‰®ý ¦éšü Æ¢šÇªÃ? ¨ ‰®ý ¦éšü ͵éã¢-èüE “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C Æ„çÕ-J-ÂÃ-©ðE \‡-®ý-‡©ü ¤¶ù¢œä-†¾¯þ.. 'ÆNÕ-§çÖ-“šð-XÏÂú ©ä{-ª½©ü å®xˆªî-®Ï®ýÑ Æ¯ä „ÃuCµ ¦ÇJÊ X¾œËÊ „ÃJ ®¾£¾É-§ŒÖª½n¢ ¨ ͵éã¢-èüE “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ¨ ͵éã¢èü ŠX¾Ûp-¹×Êo „Ã@ÁÙx ŠÂ¹ ¦éšü E¢œÄ «Õ¢ÍŒÕ-«á-¹ˆ©Õ B®¾Õ-ÂíE ‚ F@ÁxÊÕ ÅŒ© OÕŸ¿ ÊÕ¢* ¤ò®¾Õ-Âî-„ÃL. ¨ „çáÅŒh¢ “¤Äå®-®ýE OœË§çÖ B®Ï ÆXý-©ðœþ Í䧌Õ-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ÅŒ«Õ “åX¶¢œþqE Â¹ØœÄ ¨ ͵éã¢-èüÂË ¯ÃNÕ-¯äšü Í䧌ÖL. ŠÂ¹-„ä@Á Æ©Ç Í䧌Õ-©ä-¹-¤òÅä \‡-®ý-‡©ü ¤¶ù¢œä-†¾-¯þÂË Â¹F®¾¢ «¢Ÿ¿ œÄ©ª½Õx NªÃ@Á¢ Æ¢C¢-ÍÃL. Æ„çÕ-J-ÂÃ©ð ¨ ÍµÃ©ã¢èü ÍÃ©Ç ¤ÄX¾Û-©ªý ƪá¢C. ‹“¤Ä N¯þ“æX¶, ©äœÎ ’Ã’Ã, ¦ªÃÂú Š¦Ç«Ö, «Öªýˆ V¹-ªý-¦ªý_, G©ü-ê’šüq ©Ç¢šË „Ã@Áx¢Åà ¨ ͵éã¢-èüE ŠX¾ÛpÂíÊo 宩-“G-šÌ©ðx …¯Ãoª½Õ. ƒX¾ÛpœÎ “˜ã¢œþ ¦ÇM-«Û-œþE ÅÃÂË¢C. Åê½-©¢Åà ŠÂ¹J ÅŒªÃyÅŒ ŠÂ¹ª½Õ ‰®ý ¦éšü ͵éã¢-èüE B®¾Õ-¹ע{Ö „äêª „Ã@ÁxÊÕ ¯ÃNÕ-¯äšü Í䮾Öh '\‡-®ý-‡©ü ¤¶ù¢œä-†¾-¯þÑÂË NªÃ-@Ç©Õ Æ¢Ÿ¿-èä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. G¤Ä²Ä ¦®¾Õ, £¾ÇEq¹, ²ò¯ÃÂË~ ®Ï¯Ã|, ²ÄE§ŒÖ OÕªÃb, ÆGµ-æ†Âú ¦ÍŒa¯þ, JÅä†ý Ÿä¬ü-«á‘ü.. ¨ ͵éã¢-èüE ŠX¾Ûp-¹×Êo „Ã@Áx©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ. ¨ “˜ã¢œþ ƒ©Çê’ ÂíÊ-²Ä-’¹ÕÅŒÖ «ÕÊ ŸÄÂà «*a¯Ã ‚¬Áa-ª½u„äÕ¢ ©äŸ¿Õ.. ‹ «Õ¢* X¾E Â¢ O@Áx¢Åà Í䮾ÕhÊo “X¾§ŒÕ-ÅÃoEo «ÕÊ«â £¾ÇJ¥ŸÄl¢.. O©Õ¢˜ä \‡-®ý-‡©ü ¤¶ù¢œä-†¾-¯þÂË NªÃ-@Ç-©¢-Ÿ¿-èäŸÄl¢.

Richa Gangopadhyay
I dont want @iamkidpresident to grow up! He's so inspiring even at a young age! we can all learn a thing or two from the lil cutie :)

PRIYANKA
Every artist wants to be creative & have stardom.It's elusive getting both, trying for it is extremely satisfying,albeit risky. It's me.

Kiran Bedi 
This is what we did to reach Mt Kailash: "When you absolutely throw yourself into your activity, your energy will only grow"@SadhguruJV

khushbusundar 
The joy of feeling loved n respected is my greatest achievement..it was on 13th sep '86 wen the conscious decision was taken to stay back hr

Priya Mani
I'm very happy that the director of ambreesha was very understanding and let me complete the Malayalam movie I was working on

X
 • Gold
 • Silver
 • Place
 • 24Carat
 • 22Carat
 • Hyderabad
 • 28,800
 • 28,300
 • Vijayawada
 • 28,550
 • 26,660
 • Prodduturu
 • 28,600
 • 26,320
 • Rajahmundry
 • 28,570
 • 26,640
 • Vizag
 • 28,950
 • 26,630
 • Tamilnadu
 • ---
 • 2,666g
 • Place
 • Kg
 •  
 • Hyderabad
 • 44,500
 •  
 • Vijayawada
 • 43,000
 •  
 • Prodduturu
 • 42,900
 •  
 • Rajahmundry
 • 43,000
 •  
 • Vizag
 • 43,500
 •  
 • Tamilnadu
 • 45.60g
 •  
TIP OF VK

ÂÃu-MX¶¾x«ªý -…œËÂË¢-ÍäX¾Ûp-œ¿Õ ÂîÏ-E -¤Ä-©Õ -¤òæ®h ¹ت½ ª½¢’¹Õ --«Öª½-Ÿ¿Õ.

For Digital Marketing enquiries contact : 9000180611 , 040-23318181 E-Mail : marketing@eenadu.net
Best Viewed In Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox 4 +, Google Chrome 10+, Safari 5+, Opera 11.5+