Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

’¹º-¯Ã-Ÿ±¿ÕœË „çj¦µ¼«¢..

X¾Ÿ¿-Âí¢œ¿Õ ªîV© ¤Ä{Õ X¾Ü•-©¢-Ÿ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË éÂj©Ç®¾¢ ÊÕ¢* ¦µ¼Ö©ð-ÂÃ-EÂË NÍäa-®ÏÊ ’¹º-¯Ã-Ÿ±¿Õœ¿Õ NGµÊo ª½Ö¤Ä©ðx ¦µ¼Â¹×hLo ‚Q-ª½y-C-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ. Âí¢’¹-©åXj «â†Ï¹ ®¾«â-£¾Ç¢’à ‚®Ô-ÊÕ-œçjÊ ’¹º-X¾A, ‡Ÿ¿Õl©äo „ã¾ÇÊ¢ Í䮾Õ-¹×Êo N¯Ã-§ŒÕ-¹ל¿Õ, „ä¢Â¹-˜ä-¬Áyª½ ª½ÖX¾¢©ð Âí©Õ-„çjÊ «â†Ï¹ „ã¾Ç-ÊÕœ¿Õ, X¾Û{d©ð «Ü§ŒÕ-©Ö-’¹Õ-ÅîÊo ’¹èÇ-Ê-ÊÕœ¿Õ, P«ÛœË œµ¿«Õ-ª½Õ¹¢åXj ¹تíaÊo ¦Ç© ’¹º-X¾A, «Â¹ˆ-©Åî ª½Ö¤ñ¢-CÊ ’¹•-«-Ÿ¿-ÊÕœ¿Õ.. ƒ©Ç „äêªyª½Õ ª½Ö¤Ä©ðx ¦µ¼Â¹×h© X¾Ü•-©¢-Ÿ¿Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoœ¿Õ.