Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

EŸµ¿Õ© æ®Â¹-ª½-ºÂ¹× éªjœþ..

Ÿä¬Á¢-©ðE Æ“’¹-“¬ìºË ¤ÄªÃ ÆŸ±çx{xÂ¹× ‚Jn¹ ²Ä§ŒÕ¢ Æ¢C¢Íä ENÕÅŒh¢ EŸµ¿Õ© ®¾OÕ-¹-ª½-ºÂ¹× ‚CÅŒu „çÕ£¾ÇÅà ¤¶ù¢œä-†¾¯þ Êœ¿Õ¢ GT¢-*¢C. ‚ ¤¶ù¢œä-†¾¯þ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ ®Ïê’o-ÍŒªý ƒEp´-EšÌ éªjœþÊÕ ®ÏF-ÊšË «Õ¢ÍŒÕ ©ÂË~t, ¤¶ù¢œä-†¾¯þ “{®Ôd P©Çp-éª-œËf©Õ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ ÊÕ¢* Aª½Õ-X¾A «ª½Â¹× ÍäX¾-šËdÊ ¨ ªÃuM©ð 50 «Õ¢C å®jÂËx-®¾Õd© ¦%¢Ÿ¿¢ ¤Ä©ï_¢C.