Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

'«áÂËÑ „çj¦µ¼«¢

«áÂîˆšË \ÂÃ-Ÿ¿-PE X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-ÂíE ®ÔÅÃ-X¶¾-©ü-«Õ¢œË©ðE „ä¢Â¹-˜ä-¬Áy-ªÃ-©§ŒÕ¢©ð “X¾Åäu¹ X¾Ü•©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. Åç©x-„Ã-ª½Õ-ª½—Ç«á ÊÕ¢Íä ¦µ¼Â¹×h©Åî ‚©§ŒÕ “¤Ä¢’¹-º-«Õ¢Åà ÂË{-ÂË-{-©Ç-œË¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÆA-«©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´-„çÕiÊ Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ Ÿµ¿J¢* ²Ä¢®¾ˆ%A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ.