Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

X¶¾ÕÊ¢’à ©äœÎ®ý œä „䜿Õ-¹©Õ..

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ ¯Ã¢X¾-Lx©ð •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ‡Tb-G-†¾-¯þ©ð ¦µÇ’¹¢’à ©äœÎ®ý œä „䜿Õ-¹-©ÊÕ X¶¾ÕÊ¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË Åç©¢-’ú ªÃ†¾Z «áÈu-«Õ¢“A ê®Ô-‚ªý ®¾B-«ÕºË ¬ð¦µÇ-ªÃ«Û £¾É•-ª½-§ŒÖuª½Õ. Ê’¹-ª½¢-©ðE NNŸµ¿ “¤Ä¢Åé ÊÕ¢* «*aÊ «Õ£ÏÇ-@Ç-«Õ-ºÕ-©Åî ‡Tb-G-†¾¯þ „çÕiŸÄÊ¢ ¹@Á-¹-@Á-©Ç-œË¢C. «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ³ÄXÏ¢’û Í䮾Öh …ÅÃq-£¾Ç¢’à ®¾«Õ-§ŒÖEo ’¹œË-¤Äª½Õ. „ÃJ-Â¢ “X¾Åäu-¹¢’à \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ ‚¹-{Õd-Âí-¯Ãoªá.