Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

«ÕšËd ’¹º-X¾-AE X¾Ü>ŸÄl¢..!

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE Æ©ˆ-X¾ÛJ š÷¯þ-†ÏXý «Ÿ¿l NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× «ÕšËd ’¹º-X¾A “X¾A«Õ ÅŒ§ŒÖ-K©ð ¤òšÌ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ‚®¾-ÂËh-¹-ª½¢’à ²ÄTÊ ¨ ¤òšÌ©ð NŸÄu-Jn-ÊÕ©Õ ÆCµÂ¹ ®¾¢Èu©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ¤òšÌ ÆÊ¢-ÅŒª½¢ N¯Ã-§ŒÕ¹ ÍŒN-AÂË «ÕšËd ’¹º-X¾-AE X¾Ü>¢-ÍŒœ¿¢ ŸÄyªÃ X¾ªÃu-«-ª½-ºÇEo ª½ÂË~¢-ÍŒÕ-¹ע-šÇ-«ÕE NŸÄu-ª½Õn-©Åî EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ “X¾A•c Íäªá¢-Íê½Õ.