Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

X¶¾ÕÊ¢’à ¦®¾-„ä-¬Áyª½ •§ŒÕ¢A …ÅŒq-„éÕ..

Åç©¢-’ú ªÃ†¾Z ¦µÇ³Ä ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¬ÇÈ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð «Õ£¾ÉÅŒt ¡ ¦®¾-„ä-¬Áyª½ 884« •§ŒÕ¢A „䜿Õ¹©Õ X¶¾ÕÊ¢’à Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. DEÂË å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE ª½O¢-“Ÿ¿-¦µÇ-ª½A „äC-¹’à EL-*¢C. DE©ð ¦µÇ’¹¢’à \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ ‚£¾Þ-ÅŒÕ-©ÊÕ Æ©-J¢-Íêá.