Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ÂÃuÊqªý ¦ÇCµÅŒ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× X¾ªÃ-«Õª½z

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ-©üq-©ðE ¦®¾-«-ÅÃ-ª½Â¹¢ ƒ¢œî Ð -Æ-„çÕ-J-¹¯þ ÂÃuÊqªý ‚®¾Õ-X¾-“A©ð 17« «u«-²Än-X¾Â¹ C¯î-ÅŒq«¢ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË ÊšË ’õÅŒNÕ, £ÔÇªî ¦Ç©-¹%†¾g ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ £¾É•éªj ÂÃuÊqªý ¦ÇCµÅŒ *¯Ão-ª½Õ-©ÊÕ X¾ªÃ-«Õ-Jz¢-Íê½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©Õ ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoªá.