Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

Æ{d-£¾É-®¾¢’à èÇÊ-X¾Ÿ¿ èÇÅŒª½..!

ªÃ†¾Z ¦µÇ³Ä ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ ¬ÇÈ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê 'èÇÊ-X¾Ÿ¿ èÇÅŒª½ 2018Ñ Âê½u-“¹«Õ¢ ¬Áٓ¹-„ê½¢ ª½O¢-“Ÿ¿-¦µÇ-ª½-A©ð Âî©Ç-£¾Ç-©¢’à •J-T¢C. NNŸµ¿ “¤Ä¢Åé ÊÕ¢œË «*aÊ Â¹@Ç-¦%¢-ŸÄ©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ „䆾-ŸµÄ-ª½º©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¹@Ç-ÂÃ-ª½Õ©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ê%ÅÃu©Õ Í䮾Öh ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ.