Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ÂîJ¸©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ «ÕF-³Ä-

«ª½l´-«ÖÊ ®ÏF-ÊšË «ÕF-³Ä-ªÃ-èü({Ö Â¹¢“šÌ®ý æX¶¢) ÂîJ¸©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. “{ÖXý-¦-èǪý Íøª½²Äh «Ÿ¿l ÂíÅŒh’à \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ‹ ³òª½Ö¢ÊÕ ‚„çÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ³òª½Ö¢ÊÕ A©-ÂË¢* ¤¶ñšð©Õ CT ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.