Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

¦Ç©-ÂÃ-Jt¹ «u«-®¾nÊÕ Eª½Öt-LŸÄl¢..!

“X¾X¾¢ÍŒ ¦Ç©-ÂÃ-Jt¹ «uA-êªÂ¹ C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¯çéÂx®ý ªîœ¿Õf©ð X¾©Õ NŸÄu-®¾¢-®¾n-©Â¹× Íç¢CÊ NŸÄu-ª½Õn©Õ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Âê½u-“¹«Õ¢ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. '‚²ÄÑ Æ¯ä ®¾¢®¾n ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð •J-TÊ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦Ç© ÂÃJt¹ «u«®¾n Eª½Öt-©-ÊÂ¹× Æ¢Ÿ¿ª½Ö Ííª½« ֤͌Ä-©E X¾©Õ ®¾¢®¾n© “X¾A-E-Ÿµ¿Õ©Õ ®¾£¾É NŸÄu-ª½Õn-©¢Åà N•cXÏh Íä¬Çª½Õ. ¨ Âê½u“¹«ÖEÂË NŸÄu-ª½Õn©Õ X¾©Õ „䆾-ŸµÄ-ª½-º©ðx £¾É•-ª½Õ-ÂÃ-«-œ¿„äÕ ÂùעœÄ ¤¶Äx†ý-«Ö¦ü Â¹ØœÄ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. NŸÄu-ª½Õn©Õ “X¾Ÿ¿-Jz¢-*Ê œÄu¯þq Æ¢Ÿ¿J Ÿ¿%†ÏdF ‚¹-J¥¢-*¢C.