Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

‚¹-{Õd-¹ע-{ÕÊo “X¾Ÿ¿-ª½zÊ..!

¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq©ðE £¾Ç§ŒÕÅý £¾Çô{©ü©ð \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ «²ÄY-¦µ¼-ª½-ºÇ© “X¾Åäu¹ “X¾Ÿ¿-ª½zÊ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. ‰XÔ-‡®ý ‚X¶Ô-®¾ªý Åäèü-DXý Âõªý «áÈu ÆA-C±’à NÍäa®Ï ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ NNŸµ¿ ²Äd@ÁÙx, Æ¢Ÿ¿Õ©ð “X¾Ÿ¿-Jz¢*Ê …ÅŒp-ÅŒÕh-©ÊÕ X¾J-QL¢Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× …¢*Ê …ÅŒp-ÅŒÕh©Õ Ê’¹-ª½-„Ã-®¾Õ-©ÊÕ ÆNÕ-ÅŒ¢’à ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ-¯Ãoªá.