Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

êÂXÔ-å£Ç-Íý-H©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä®ÏÊ “¬ÁŸÄl´-ŸÄ®ý..!

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE êÂXÔ-å£Ç-Íý-H©ð ®ÏF-ÊšË “¬ÁŸÄl´-ŸÄ®ý ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ®¾Õ•¯Ã ¤¶òª½¢-«Ö-©ü©ð ŠÂ¹ ‡©ÂÃZ-EÂúq ³òª½Ö¢ ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð ’î©üf £¾Ç¢’Ã«Ö æXJ{ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ‚„çÕ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ‚„çÕ ¦¢X¾ªý “œÄ©ð ©Â̈ ¹ØX¾¯þ B®Ï Nèä-ÅŒÊÕ “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ.