Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

¦¢èÇ-ªÃ£ÏÇ©üq©ð „çÕJ®ÏÊ „çÖœ¿©üq..!

¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½¢-©ðE ¦¢èÇ-ªÃ-£ÏÇ©üq©ð X¾©Õ-«Ûª½Õ „çÖœ¿@ÁÙx ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¨ ¯ç© 14 ÊÕ¢* «ÖŸÄ-X¾Üªý «Ÿ¿l …Êo ‡¯þÐ-¹-¯çy-Ê¥-¯þ©ð 'œËèãjªýÑ æXJ{ ŸäQ§ŒÕ, ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ œËèãj-ÊxÅî ¹؜ËÊ “X¾Åäu¹ «®¾Y-“X¾-Ÿ¿-ª½zÊÕ \ªÃp-{Õ-Íä-§ŒÕÊÕÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð «á¢Ÿ¿®¾Õh X¾J-ÍŒ§ŒÕ Âê½u-“¹-«ÖEo Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à “X¾Ÿ¿-ª½zÊ EªÃy-£¾Ç-¹×-ªÃ©Õ ÆEÅà ƒ¹-ªÃy©ü ®¾£¾É „çÖœ¿©üq NŸ¿u, ²ù«Õu, ²òE.. ¹L®Ï ‡Tb-G-†¾-¯þÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ’-X¾-“A-¹ÊÕ ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ.