Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ÆŸ¿-ª½£¾Çô ÆE-XÏ¢-*Ê ¤¶Äx†ý-«Ö¦ü..!

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE «ÖŸÄ-X¾Üªý «Ÿ¿l …Êo ƒ¯Ã-Jsšü «Ö©ü©ð èä‡-¯þ-šÌ§Œâ NŸÄu-ª½Õn©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. £¾Ý³Ä-éª-Ah¢Íä ®ÏE«Ö ¤Ä{-©Â¹× ÆC-J-¤ò§äÕ å®dX¾Ûp-©ä®Ï Æ¢Ÿ¿-J-ÅîÊÖ ÆŸ¿-ª½£¾Çô ÆE-XÏ¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯ç© 14, 15 ÅäD©ðx èä‡-¯þ-šÌ§Œâ©ð ®¾Öp´Jh, ‰DXý, éÂy®ýd æXJ{ Eª½y-£ÏÇ¢-ÍŒ-ÊÕÊo „ÃJ¥Â¹ „䜿Õ-¹© “X¾Íê½¢ Â¢ ¤¶Äx†ý-«Ö¦ü Ê%ÅŒu¢ “X¾Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ. ¹¢X¾Üu-{ªý å®j¯þq, £¾Ýu«Ö-E-šÌ®ý, ‡©-ÂÃZ-EÂúq N¦µÇ-’Ã-©Â¹× Íç¢CÊ NŸÄu-JnF NŸÄu-ª½Õn©Õ ¦%¢Ÿ¿ Ê%ÅÃu-©Åî ®¾¢Ÿ¿-ª½z-¹×-©ÊÕ ‚¹-{Õd-Âí-¯Ãoª½Õ.