Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

¹ÊÕo-©-X¾¢-œ¿Õ-«’à ʢC ¯Ã{-Âî-ÅŒq-„éÕ..!

ªÃ†¾Z ÍŒ©-Ê-*“ÅŒ, šÌO, ¯Ã{-¹-ª½¢’¹ ÆGµ-«%Cl´ ®¾¢®¾n ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð ÂÃÂË-¯Ã-œ¿-©ðE §ŒÕ¢’û „çÕ¯þq £¾ÉuXÔ Â¹x¦ü Ÿ¿¢{Õ Â¹@Ç-êÂ~-“ÅŒ¢©ð Eª½y-£ÏÇ-²òhÊo Ê¢C ¯Ã{-Âî-ÅŒq-„Ã©Õ Â¹ÊÕo-©-X¾¢-œ¿Õ-«’à ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. 骢œî ªîV Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¨ „䜿Õ-¹©ðx ¦µÇ’¹¢’à X¾Ÿ¿u-¯Ã-{¹ ¤òšÌ©Õ, ªÃ«Ö-§ŒÕº X¶¾ÕšÇd©Õ.. ¬ÁP-êª‘Ç X¾J-º§ŒÕ¢, ®¾ÅŒu-£¾Ç-J-¬Áa¢“Ÿ¿ ¯Ã{¹ ®¾Eo-„ä-¬Ç©Õ.. “æX¹~-¹×-©ÊÕ Â¹šËd-X¾-œä-¬Çªá. ¹@Ç-ÂÃ-ª½Õ©Õ ªÃ’¹-§Œá-¹h¢’à X¾L-ÂËÊ X¾ŸÄu©Õ, ®¾¢¦µÇ-†¾-º©Õ Æ¢Ÿ¿-JÍä ¬ë¦µÇ†ý ÆE-XÏ¢-Íêá.