Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

TEo®¾Õ-éÂ-ÂËˆÊ '®¾yÍŒa´ ¦µÇª½ÅýÑ

¦Ç’û-L¢-’¹¢-X¾-Lx©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ®¾yÍŒa´-¦µÇ-ª½Åý Âê½u“¹«ÖEÂË N¬ì†¾ ®¾p¢Ÿ¿Ê ©Gµ¢-*¢C. å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ «Õ£¾É-Ê-’¹-ª½-¤Ä-©Â¹ ®¾¢®¾n, ªÃ¢Ê-’¹ªý œËN-•¯þ “X¾èÇ-“X¾-A-E-Ÿµ¿Õ©Õ ®¾¢§Œá-¹h¢’à \ªÃp-{Õ-Íä-®ÏÊ ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð NŸÄu-ª½Õn©Õ, §Œá«ÅŒ, °å£Ç-Íý-‡¢®Ô ®Ï¦s¢C ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ „ä©ÇC ®¾¢Èu©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ŸÄŸÄX¾Û 15,320 «Õ¢C <X¾Û-ª½xÅî ª½£¾Ç-ŸÄ-JE «ÜœËa TEo®ý JÂê½Õf ²ÄCµ¢-Íê½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð «Õ¢“A êšÌ-‚ªý ®¾£¾É X¾©Õ-«Ûª½Õ ªÃ•-Â̧ŒÕ “X¾«á-ÈÕ©Õ Â¹ØœÄ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ.