Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

NÕÊo¢-šËÊ ®¾¢¦-ªÃ©Õ..!

N¬Ç-È-X¾-{o¢-©ðE X¾©Õ NŸÄu-®¾¢-®¾n©ðx Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ®¾¢“ÂâA X¾¢œ¿’¹ ®¾¢¦-ªÃ©Õ NÕÊo¢-šÇªá. ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© «á’¹Õ_© «ÕŸµ¿u ’í¦ãs-«Õt-©ÊÕ BJa-CCl, ¦µðT-«Õ¢-{© «Ÿ¿l NŸÄu-ª½Õn©Õ ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. NNŸµ¿ ¹@Ç-¬Ç-©-©Â¹× Íç¢CÊ NŸÄu-ª½Õn©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ «®¾Y-ŸµÄ-ª½-º©ð ¨ „䜿Õ-¹-©Â¹× £¾É•éªj ‚{©Õ ‚œ¿ÕÅŒÖ, ¤Ä{©Õ ¤Äœ¿ÕÅŒÖ ªî•¢Åà …ÅÃq-£¾Ç¢’à ’¹œË-¤Äª½Õ.