Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

²òpªýdq-OÕ-šü©ð ®¾ÅÃh ÍÚËÊ NŸÄu-ª½Õn©Õ..!

å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE æ†Âú-æXšü «Ÿ¿l …Êo “’õ¢œþq©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ²òpªýdq OÕšü©ð NŸÄu-ª½Õn©Õ …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. WHx-£ÏÇ©üq «Ÿ¿l …Êo Š§ŒÖ-®Ï®ý ®¾Öˆ©ü ‚Ÿµ¿y-ª½u¢©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð ¦µÇ’¹¢’à ª½Â¹-ª½-Âé ‚{© ¤òšÌ©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¤Äª¸½-¬Ç-©Â¹× Íç¢CÊ NŸÄu-ª½Õn-©¢Åà ‚§ŒÖ “ÂÌœ¿©ðx ÅŒ«Õ ®¾ÅÃh ÍÚǪ½Õ.