Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

Âêíp-ꪚü ®¾Öˆ@ÁxÂ¹× D{Õ’Ã..!

¦µÇ’¹u-Ê-’¹-ª½¢-©ðE ¦Ç’û-L¢-’¹¢-X¾Lx «Ÿ¿l …Êo Åç©¢-’ú „çÕi¯ÃKd 骮Ï-œç-E¥-§ŒÕ©ü ¤Äª¸½-¬Ç©©ð Âêíp-ꪚü ®¾Öˆ@ÁxÂ¹× \«Ö“ÅŒ¢ B®Ï-¤ò-¹עœÄ …ÅŒh«Õ “X¾«Ö-ºÇ-©Åî *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× NŸ¿uE Æ¢C-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. NŸÄu-ª½Õn© ÍŒŸ¿Õ-«ÛÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu X¾Û®¾h-ÂéÕ, £¾É®¾d©ü.. «¢šË «®¾-ÅŒÕ-©ÊÕ ®¾«Õ-¹Ø-ª½a-œ¿„äÕ ÂùעœÄ „ÃJÂË ¤ù†Ïd-ÂÃ-£¾É-ªÃEo Â¹ØœÄ Æ¢C®¾Öh ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ, NŸÄu-ª½Õn© Ÿ¿%†ÏdE ‚¹-J¥-²òh¢C ¨ ®¾Öˆ©Õ §ŒÖ•-«ÖÊu¢. ƹˆœ¿ Íä®ÏÊ \ªÃp-{xåXj OÕª½Ö ‹ ©Õêˆ-æ®-§ŒÕ¢œË «ÕJ..!