Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

…ÅÃq-£¾Ç¢’à ²ÄTÊ ²ÄoÅŒ-Âî-ÅŒq« „䜿Õ-¹©Õ..!

ƒÂÃp´§ýÕ N¬Áy-N-ŸÄu-©§ŒÕ¢ \œî ²ÄoÅŒ-Âî-ÅŒq« „䜿Õ-¹©Õ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ Ê’¹ª½ P„Ã-ª½Õ-©ðE Ÿí¢ÅÃ-¯þ-X¾-Lx-©ðE ÂÃu¢X¾-®ý©ð …ÅÃq-£¾Ç¢’à ²Ä’êá. XÔå£Ç-ÍýœÎ, ‡¢H\, HH\, H˜ãÂú, ‡©ü-‡-©ü‡¢ NŸ¿uÊÕ X¾ÜJh Í䮾Õ-¹×Êo 1466«Õ¢C NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à X¾šÇd©Õ Æ¢C¢-Íê½Õ. ¨ „䜿Õ-¹©ð ’õª½« œÄ¹d-êª{Õx Æ¢Ÿ¿Õ-¹×Êo NŸÄu-ª½Õn©Õ „ÃJ ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ, æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Åî ¹L®Ï ¤¶ñšð©Õ B®¾Õ¹ע{Ö ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.