Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

‚®¾ÂËh êªéÂ-Ah-²òhÊo ƒ¯îo-„ä-šË„þ åX¶ªáªý

N¬Ç-È-©ðE £¾Çô{©ü ê’šü-„ä©ð ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ ƒ¯îo-„ä-šË„þ åX¶ªáªý Âê½u-“¹«Õ¢ \ªÃp-{Õ-Íä-¬Çª½Õ. ¨ “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©ð Âí©Õ-«Û-D-JÊ 60 ²Äd@Áx©ð NNŸµ¿ ‚N-†¾ˆ-ª½-º©Õ “X¾Ÿ¿-ª½z-ÊÂ¹× …¢Íê½Õ. ƒÂ¹ˆ-œËÂË NÍäa-®ÏÊ §Œá«ÅŒ „ÚËE ‚®¾-ÂËh’à A©-ÂË®¾Öh, å®Mp´©Â¹× ¤ò>®¾Öh ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.