Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

ÆŸ¿-ª½-’í-šËdÊ ÆA-«©Õ..

'¡«ÕA N¬ÇÈÑ å®OÕ-åX¶j-Ê©üq ¤òšÌ-©Â¹× N¬Ç-È-X¾-{o¢-©ðE £¾Çô{©ü „äÕX¶¾Ö-©§ŒÕ „äC-éÂj¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ÆA-«©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx ªÃu¢XýåXj „çÕJ-®Ï-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¨ ¤òšÌ©ðx 60 «Õ¢C ¤Ä©ï_-ʒà ƢŸ¿Õ-©ð¢* 18 «Õ¢CE ‡¢XÏ-¹-Íä®Ï „ÃJÂË „äÕ 13Ê ÅŒÕC ¤òšÌ Eª½y-£ÏÇ¢-ÍŒ-ÊÕ-Êo{Õx EªÃy-£¾Ç-Â¹×©Õ ÅçL-¤Äª½Õ.