Registration

Name

 

Gender

 

Age

 

Email

  

Phone

  

Location

 

Address


Close

Forgot Password

  

Your Password Has Been Sent To Your Registered EMail

close

«ÖÅŒ%-“æX-«ÕÂ¹× EŸ¿-ª½z-Ê¢’Ã..!

¦Ç’û-L¢-’¹¢-X¾Lx ®¾Õ¢Ÿ¿-ª½§ŒÕu ¹@Ç-E-©-§ŒÕ¢-©ðE ‰©«Õt ‚ªýd ’Ãu©-K©ð '«ÖÅŒ%-Ÿä-„î-¦µ¼«Ñ æXª½ÕÅî *“ÅŒ-“X¾-Ÿ¿-ª½z-ÊÊÕ \ªÃp-{Õ-Íä-¬Çª½Õ. ¨ Âê½u-“¹-«ÖEo Æ©-¯ÃšË ®ÏF-ÊšË •«áÊ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. Æ«Õt “æX«ÕÂ¹× E©Õ-„çÅŒÕh EŸ¿-ª½z-Ê¢’à EL-*Ê ¨ *“ÅÃ-©ÊÕ ‚„çÕÅî ¤Ä{Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ ‚®¾-ÂËh’à A©-ÂË¢-Íê½Õ. Ê’¹ªÃEÂË Íç¢CÊ ŸÄŸÄX¾Û 30 «Õ¢C *“ÅŒ-ÂÃ-ª½Õ©Õ „ä®ÏÊ *“ÅÃ-©ÊÕ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð “X¾Ÿ¿ª½zÊÂ¹× …¢Íê½Õ.